Download  Print this page

Basic Recording; Making Your First Recording; Základní Metody Záznamu; Pofiízení Prvního Záznamu - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Basic Recording

Making your First Recording

1. Connect a Power source to
the camcorder. (see page 23)
(A battery pack or a AC power
adapter)
I
Insert a cassette.
(see page 27)
2. Remove the LENS COVER.
3. Set the power switch to
the CAMERA position.
I
Open the LCD monitor.
I
Set the mode switch to
the TAPE position.
Make sure that STBY is displayed.
I
If the protection tab of the cassette is open, STOP and
PROTECTION! will be displayed.
I
Make sure the image you want to record appears in
the LCD monitor or viewfinder.
I
Make sure the battery level indicates that there is enough
remaining power for your expected recording time.
4. To start recording, press the START/STOP button.
I
REC is displayed in the LCD.
To stop recording, press the START/STOP button again.
I
STBY is displayed in the LCD.
28
28
1
4
Základní metody záznamu
Pofiízení prvního záznamu
2
3
I
Je-li kazeta zaji‰tûna proti náhodnému smazání, zobrazí se
nápisy STOP a PROTECTION!.
I
Zkontrolujte, zda se zábûr, kter˘ hodláte zaznamenat, objeví
na LCD monitoru nebo v hledáãku.
I
Zkontrolujte stav baterie, zda-li její energie postaãuje k
pfiedpokládané délce záznamu.
4. Záznam spusÈte stiskem tlaãítka START/STOP.
I
Na LCD monitoru se zobrazí nápis REC.
Záznam ukonãíte opûtovn˘m stiskem tlaãítka START/STOP.
I
Na LCD monitoru se zobrazí nápis STBY.
CZECH
1. K videokamefie pfiipojte napájecí
zdroj (viz str. 23)
(Akumulátorová baterie nebo
síÈov˘ adaptér).
I
VloÏte kazetu (viz str. 27).
2. Sejmûte krytku objektivu.
3. Vypínaã kamery nastavte do
polohy CAMERA.
I
Odklopte LCD monitor
I
Pfiepínaã reÏimu pfiepnûte
do polohy TAPE.
Ovûfite si, zda je zobrazen
indikátor pohotovostního
reÏimu (STBY).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: