Download  Print this page

Hints For Stable Image Recording; Recording With The Lcd Monitor; Recording With The Viewfinder; Rady Pro Pofiízení Stabilního Obrazového Záznamu - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Basic Recording

Hints for Stable Image Recording

I
While recording, it is very important to hold the camcorder
correctly.

Recording with the LCD monitor

1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under or beside the LCD to support
and adjust it.
Do not touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that
you are taking. You can lean against a wall or on a table
for greater stability.
Do not forget to breathe gently.
5. Use the LCD frame as a guide to determine the
horizontal plane.
6. Whenever possible, use a tripod.

Recording with the Viewfinder

1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under the camcorder to support it.
Be sure not to touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that
you are taking. You can lean against a wall or on a table
for greater stability.
5. Place your eye firmly against the viewfinder eyecup.
6. Use the viewfinder frame as a guide to determine the
horizontal plane.
7. Whenever possible, use a tripod.
Základní metody záznamu
Rady pro pofiízení stabilního obrazového záznamu
I
Pfii záznamu je velmi dÛleÏité správné drÏení kamery.
Záznam s LCD monitorem
1. Kameru pevnû uchopte pomocí pfiídrÏného fiemínku.
2. Prav˘ loket si opfiete o bok.
3. Levou ruku dejte pod LCD monitor nebo vedle nûj a
upravte jeho polohu. Pfiesvûdãte se, Ïe se nedot˘káte
vestavûného mikrofonu.
4. K pofiizování zábûrÛ si zvolte pohodlnou, stabilní
polohu. Pro získání lep‰í stability se mÛÏete opfiít o zeì
nebo o stÛl. NezapomeÀte zlehka d˘chat.
5. Rámeãek LCD monitoru pouÏijte jako pomÛcku pfii
stanovení vodorovné roviny.
6. Kdykoliv je to moÏné, pouÏívejte stativ.
Záznam s hledáãkem
1. Kameru pevnû uchopte pomocí pfiídrÏného fiemínku.
2. Prav˘ loket si opfiete o bok.
3. Levou ruku dejte pod videokameru a podpírejte ji.
Pfiesvûdãte se, Ïe se nedot˘káte vestavûného
mikrofonu.
4. K pofiizování zábûrÛ si zvolte pohodlnou, stabilní
polohu. Pro získání lep‰í stability se mÛÏete opfiít o zeì
nebo o stÛl.
5. Oko pfiiloÏte tûsnû k oãnici hledáãku.
6. Rámeãek hledáãku pouÏijte jako vodítko k urãení
vodorovné roviny.
7. Kdykoliv je to moÏné, pouÏívejte stativ.
CZECH
31
31

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: