Download  Print this page

Zero Memory; Tlaãítko Pamûti Zero Memory - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Playback

ZERO MEMORY

✤ The ZERO MEMORY function works in both CAMERA and
PLAYER modes.
✤ You can mark a point on a tape that you want to return to following
playback.
1. Press the ZERO MEMORY button on the remote control before
the recording or during playback at the point you wish to return.
I
The time code is changed to a tape counter that is set to zero
M
memory with the
0:00:00(Zero memory indicator)
I
If you want to cancel the zero memory function, press the
ZERO MEMORY button again.
2. Finding the zero position.
I
When you have finished playback, fast forward or rewind the
tape.
-
The tape stops automatically when it reaches the zero
position.
I
When you have finished recording, press the power switch on
the PLAYER and press the
-
The tape stops automatically when it reaches the zero
position.
M
3. The tape counter with the
from the display and the tape counter is changed to the time code.
Notes
I
In the following situations, ZERO MEMORY mode may be
canceled automatically:
-
At the end of the section marked with the ZERO MEMORY
function.
-
When the tape is ejected.
-
When you remove the battery pack or power supply.
I
The zero memory may not function correctly where there is a
break between recordings on the tape.
(REW) button.
(Zero memory indicator) disappears
Pfiehrávání
ZERO MEMORY (Tlaãítko pamûti nuly)
✤ Funkce MEMORY je k dispozici v reÏimech CAMERA i PLAYER.
✤ Tímto tlaãítkem mÛÏete na kazetû oznaãit místo, kam se chcete po
pfiehrávání vrátit.
1. Bûhem pfiehrávání stisknûte v místû, na které se chcete pozdûji
vrátit, tlaãítko ZERO MEMORY na dálkovém ovladaãi.
I
Zobrazení ãasového kódu se zmûní na poãítadlo a to se
M
vynuluje (zobrazí se
I
Chcete-li tuto funkci zru‰it, stisknûte tlaãítko ZERO MEMORY
znovu.
2. Vyhledávání nulové pozice.
I
Po dokonãení pfiehrávání pfieviÀte kazetu rychl˘m posuvem
vpfied nebo vzad.
-
Po dosaÏení nulové pozice se kazeta automaticky zastaví.
I
Po dokonãení záznamu pfiepnûte kameru do reÏimu PLAYER a
stisknûte tlaãítko
(REW).
-
Po dosaÏení nulové pozice se kazeta automaticky zastaví.
3. Zobrazení poãítadla se symbolem
a údaj se zmûní na ãasov˘ kód.
Poznámky
I
ReÏim ZERO MEMORY mÛÏe b˘t v následujících pfiípadech
automaticky zru‰en:
-
Na konci úseku oznaãeného funkcí ZERO MEMORY.
-
Pfii vyjmutí kazety.
-
Pfii vyjmutí akumulátorové baterie nebo odpojení síÈového
adaptéru.
I
Pokud jsou na kazetû mezi jednotliv˘mi záznamy mezery, funkce
Zero Memory nemusí pracovat správnû.
CZECH
0:00:00). (Indikátor pamûti nuly).
M
(indikátor pamûti nuly) zmizí
75
75

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: