Download  Print this page

Using Your Camcorder Abroad; Power Sources; Colour System; PouÏívání Videokamery V Cizinû - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Maintenance

Using Your Camcorder Abroad

✤ Each country or region has its own electric and colour systems.
✤ Before using your camcorder abroad, check the following items.

Power sources

I
You can use your camcorder in any country or area with the
supplied AC Power Adapter within 100V to 240V, 50/60 Hz.
I
Use a commercially available AC plug Adapter, if necessary,
depending on the design of the local wall outlet.

Colour system

I
You can view your recording in the viewfinder.
However, to view it on a television or copy it to a videocassette
recorder, the television or VCR must be PAL-compatible and
have the appropriate audio/video jacks.
Otherwise, you may need to use a transcoder.
G PAL-compatible Countries/Regions
Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic,
Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great
Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait,
Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania,
Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden,
Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.
G NTSC-compatible Countries/Regions
Bahamas, Canada, Central America, Japan, Korea, Mexico,
Philippines, Taiwan, United States of America, etc.
Note
You can make recordings with your camcorder and view pictures on
the LCD from anywhere in the world.
ÚdrÏba
PouÏívání videokamery v cizinû
✤ V kaÏdé zemi se pouÏívá urãit˘ typ elektrorozvodné sítû a norma
barevného signálu.
✤ Pfied pouÏitím videokamery v zahraniãí zkontrolujte následující
poloÏky.
Napájení
I
Tuto videokameru s dodan˘m síÈov˘m adaptérem mÛÏete
pouÏívat v jakékoli zemi nebo oblasti s elektrorozvodnou sítí o
napûtí 100 V aÏ 240 V a síÈovou frekvencí 50/60 Hz.
I
Pokud se v místû pobytu pouÏívají zásuvky odli‰ného
provedení, pouÏijte komerãnû dostupn˘ adaptér.
Systém barev
I
Záznam mÛÏete sledovat v hledáãku.
Pro sledování na TV pfiijímaãi nebo kopírování na kazetov˘
videorekordér, musí b˘t oba pfiístroje kompatibilní se systémem
PAL a musí b˘t opatfieny pfiíslu‰n˘mi vstupními zdífikami audio /
video. V opaãném pfiípadû budete potfiebovat konvertor.
G Zemû/regiony pouÏívající normu barevného signálu kompatibilní
se systémem PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, âína, Spoleãenství
nezávisl˘ch státÛ (zemû b˘v. SSSR), âeská republika, Dánsko,
Egypt, Finsko, Francie, Nûmecko, ¤ecko, Velká Británie,
Holandsko, Hongkong, Maìarsko, Indie, Irán, Irák, Kuvajt, Libye,
Malaisie, Mauricius, Norsko, Rumunsko, Saudská Arábie, Singapur,
Slovenská Republika, ·panûlsko, ·védsko, ·v˘carsko, S˘rie,
Thajsko, Tunis atd.
G Zemû/regiony pouÏívající normu barevného signálu kompatibilní
se systémem NTSC
Bahamy, Kanada, Stfiední Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko,
Filipíny, Tchaj-wan, USA, atd.
Poznámka
S Va‰í videokamerou mÛÏete pofiizovat záznamy a sledovat je na
vestavûném LCD monitoru kdekoliv na svûtû.
CZECH
103
103

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: