Download  Print this page

Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book Page 8

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Notes and Safety Instructions
Notes regarding the battery pack
-
Make sure that the battery pack is fully
charged before starting to record.
-
To preserve battery power, keep your
camcorder turned off when you are not
operating it.
-
If your camcorder is in CAMERA mode, and
it is left in STBY mode without being
operated for more than 5 minutes with a tape
installed, it will automatically turn itself off to
protect against unnecessary battery discharge.
-
Make sure that the battery pack is fitted firmly into place.
Dropping the battery pack may damage it.
-
A brand new battery pack is not charged.
Before using the battery pack, you need to charge it completely.
-
It is a good idea to use the viewfinder rather than the LCD when
making a long recordings, because the LCD uses up more battery
power.
* When the battery reaches the end of its life, please contact your
local dealer. The batteries have to be dealt with as chemical waste.
Notes regarding the Video Head Cleaning
-
To ensure normal recording and a clear picture, clean the video
heads regularly. If a square block-shape distorts playback,
or only a blue screen is displayed, the video heads may be dirty.
If this happens, clean the video heads with a dry type cleaning
cassette.
-
Do not use a wet-type cleaning cassette. It may damage the video
heads.
8 8
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Poznámky t˘kající se baterie
-
Pfied zahájení záznamu zkontrolujte, zda je
baterie plnû nabita.
-
Energii baterie u‰etfiíte, pokud budete
kameru vypínat na dobu, kdy s ní
nepracujete.
-
Je-li va‰e kamera v reÏimu CAMERA a
ponecháte-li ji v pohotovostním reÏimu
(STBY) v klidu déle neÏ 5 minut (pfii
vloÏené kazetû), kamera se automaticky
vypne, ãímÏ je baterie chránûna pfied
zbyteãn˘m vybíjením.
-
Zkontrolujte, zda je baterie na místû správnû pfiipevnûna.
Pádem se mÛÏe po‰kodit.
-
Novû zakoupená baterie není nabita. Pfied pouÏitím je tfieba ji
úplnû nabít.
-
Pfii dlouhodobém záznamu se vyplatí pouÏívat místo LCD
monitoru spí‰e hledáãek, protoÏe pfii záznamu s LCD monitorem
je vy‰‰í spotfieba energie.
*
Pokud je baterie u konce své Ïivotnosti, obraÈte se na svého
místního obchodního zástupce. S bateriemi je nutno nakládat jako
s chemick˘m odpadem.
Poznámky t˘kající se ãi‰tûní video hlav
-
Pro zaji‰tûní normálního záznamu a ãistého obrazu je tfieba video
hlavy pravidelnû ãistit. JestliÏe je reprodukce zkreslená
mozaikov˘mi rastry (zkreslením) nebo se bûhem reprodukce
zobrazí pouze modrá plocha, video hlavy mohou b˘t zneãi‰tûny.
Pokud k tomu dojde, pouÏijte ãistící kazetu urãenou k ãi‰tûní za
sucha.
-
NepouÏívejte kazety uãené k ãi‰tûní za vlhka. Mohly by po‰kodit
video hlavy.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: