Download  Print this page

Inserting And Ejecting A Cassette; Vkládání A Vyjmutí Kazety - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Preparation

Inserting and Ejecting a Cassette

✤ When inserting a tape or closing a cassette holder, do not apply
excessive force.
This may cause a malfunction.
✤ Do not use any tape other than Mini DV cassettes.
1. Connect a power source and slide the
TAPE EJECT switch and open the
cassette door.
-
The cassette holding mechanism rises
automatically.
2. Insert a tape into the cassette holder with
the tape window facing outward and
the protection tab toward the top.
3. Press the area marked PUSH on the
cassette holding mechanism until
it clicks into place.
-
The cassette is loaded automatically.
4. Close the cassette door.
-
Close the door completely until you hear a "click".
Note
When you have recorded something that you wish to keep,
you can protect it so that it will not be accidentally erased.
a. Protecting a tape :
Push the safety tab on the cassette so that the hole is
uncovered.
b. Removing the tape protection :
If you no longer wish to keep the recording on the
cassette, push the write-protect tab back so that it
covers the hole.
How to store a tape
a. Avoid places with magnets or magnetic interference.
b. Avoid humidity and dust prone places.
c. Keep the tape in an upright position and avoid storing it
in direct sunlight.
d. Avoid dropping or knocking your tapes.
Pfiíprava
Vkládání a vyjmutí kazety
✤ Vkládání kazety nebo zavírání kazetového prostoru neprovádûjte
nadmûrnou silou.
Mohlo by to zpÛsobit poruchu.
✤ NepouÏívejte jiné kazety neÏ Mini DV.
1
2
4
3
push
a. SAVE
b. REC
1. Pfiipojte napájecí zdroj, posuÀte páãku
TAPE EJECT a otevfiete dvífika kazetového
prostoru.
-
Mechanismus drÏáku kazety se
automaticky zvedne.
2. VloÏte kazetu do drÏáku okénkem smûrem
ven a západkou ochrany proti náhodnému
vymazání smûrem vzhÛru.
3. Stisknûte západku na mechanismu drÏáku
oznaãenou PUSH aÏ drÏák zapadne na
místo.
-
Kazeta se zavede automaticky.
4. Uzavfiete dvífika kazetového prostoru.
-
Dvífika dÛkladnû uzavfiete, aÏ usly‰íte
"cvaknutí"
Poznámky
Záznamy, které si hodláte ponechat, mÛÏete zajistit pfied
náhodn˘m vymazáním.
a. Ochrana pfied náhodn˘m vymazáním:
Zatlaãte bezpeãnostní západku na kazetû tak, aby byl
otvor odkryt.
b. Odstranûní ochrany pfied náhodn˘m vymazáním:
Pokud si jiÏ záznam nepfiejete dále uchovávat,
zatlaãte západku zpût tak, aby byl otvor zakryt.
Skladování kazet?
a. Kazety neskladujte v blízkosti magnetÛ nebo
magnetick˘ch polí.
b. Vyhnûte se vlhkému a pra‰nému prostfiedí.
c. Kazety skladujte ve svislé poloze a vyvarujte se
ukládání na pfiímém sluneãním svûtle.
d. Kazety chraÀte pûed pády a otûesy.
CZECH
27
27

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: