Download  Print this page

Dse (digital Special Effects) Select; Dse Select (volba Speciálních Digitálních EfektÛ) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G DSE(Digital Special Effects) SELECT
✤ The DSE function works in CAMERA mode only.
✤ The digital effects enable you to give a creative look to your
recording by adding various special effects.
✤ Select the appropriate digital effect for the type of picture that
you wish to record and the effect you wish to create.
✤ There are 9 DSE modes.
a. ART mode
This mode gives the images a coarse effect.
b. MOSAIC mode
This mode gives the images a mosaic effect.
c. SEPIA mode
This mode gives the images a reddish-brown
pigment.
d. NEGA mode
This mode reverses the colours of the images,
creating a negative image.
e. MIRROR mode
This mode cuts the picture in half, using a
mirror effect.
f. BLK & WHT mode
This mode changes the images to black and
white.
g. EMBOSS mode
This mode creates a 3D effect (embossing).
h. CINEMA mode
This mode covers the upper/lower portions of
the screen to give a cinematic effect.
i. MAKE - UP mode
This mode allows the images to be selected
in red, green, blue or yellow.
50
50
Pokroãilé metody záznamu
G DSE SELECT (Volba speciálních digitálních efektÛ)
✤ Digitální efekty (DSE) jsou k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Zábûry obohacené rÛzn˘mi speciálními efekty získají atraktivní
vzhled.
✤ Pro zam˘‰len˘ zábûr urãitého charakteru zvolte vhodn˘ digitální
efekt.
✤ K dispozici je 9 DSE reÏimÛ.
a
b
c
d
e
f
h
g
i
a. ReÏim ART
Tento reÏim dává vyniknout hrub˘m obrysÛm
zábûrÛ.
b. ReÏim MOSAIC
Tento reÏim dává zábûrÛm efekt mozaiky.
c. ReÏim SEPIA
Tento reÏim zbarvuje zábûry do
ãervenohnûda.
d. ReÏim NEGA
Tento reÏim pfievrací barvy podobnû jako na
fotografickém negativu.
e. ReÏim MIRROR
V tomto reÏimu jsou obrázky rozpÛleny s
pouÏitím zrcadlového efektu.
f. ReÏim BLK&WHT
âernobíl˘ záznam.
g. ReÏim EMBOSS
Tento reÏim vytváfií trojrozmûrn˘ efekt (3D).
h. ReÏim CINEMA
Pfii tomto reÏimu bude horní a spodní ãást
obrazovky zakryta, ãímÏ se vytváfií ‰irokoúhl˘
kinematografick˘ efekt.
i. ReÏim MAKE-UP
V tomto reÏimu lze zvolit ãervenou, zelenou,
modrou nebo Ïlutou barvu zábûru.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: