Download  Print this page

Using The "removable Disk" Function; Using The "usb Streaming" Function; Connecting To A Pc; PouÏití Funkce "removable Disk - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
USB interface

Using the "removable Disk" function

✤ You can easily transfer data from a Memory Card to a PC without
additional add-on cards via a USB connection.
1. Set the mode switch to memory, set the power switch to CAMERA or PLAYER.
2. Connect one end of the USB cable to the USB jack on the camcorder and
the other end to the USB connector on your computer.

Using the "USB streaming" function

✤ USB streaming data type is MPEG4.
✤ To use the USB STREAMING, the DVC Media 5.1, DirectX 9.0a and
Windows Media Player 9.0(included in the CD) programs must be
installed in the PC.
✤ You can CAMCORDER video from the PC using USB STREAMING.
Also you can store it to a moving picture of the "asf" file format, or a still
image of the "jpg" file format at PC.
1. Set the mode switch to TAPE, set the power switch to CAMERA or PLAYER.
2. Connect one end of the USB cable to the USB jack on the camcorder and
the other end to the USB connector on your computer.
3. Execute the DVC Media 5.1 program.
If you want the detailed description of USB streaming, refer to the
DVC Media 5.1 User's Manual.

Connecting to a PC

1. Connect a USB cable to the USB port on the PC.
2. Connect the other end of the USB cable into the proper terminal on the
camcorder. (USB jack)
-
If a PC is connected to the camcorder with a USB cable only, the Power
Switch, Zoom Switch, mode switch and NIGHT CAPTURE operate.
Disconnecting the USB cable
✤ After completing the data transmission, you must disconnect the cable in
the following way:
1. Select the removable disc icon and click the right mouse button to select [Eject].
2. Select [Confirm] and disconnect the USB cable when the Windows Splash
screen appears.
Notes
I
If you disconnect the USB cable from the PC or
the camcorder while transferring, the data
transmission will stop and the data may be
damaged.
I
If you connect the USB cable to a PC via a USB
HUB or simultaneously connect the USB cable
along with other USB devices, the camcorder may
not work properly.
-
If this occurs, remove all USB devices from
the PC and reconnect the camcorder.
Rozhraní USB
PouÏití funkce "removable Disk" (v˘mûnn˘ disk)
✤ Prostfiednictvím USB lze data z pamûÈové karty snadno pfiená‰et do PC bez
nutnosti pofiizování pfiídavn˘ch karet.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY, hlavní vypínaã do polohy
CAMERA nebo PLAYER.
2. Jeden konec USB kabelu pfiipojte k USB zásuvce na videokamefie, druh˘ konec
do USB konektoru poãítaãe.
PouÏití funkce "USB streaming"
✤ "USB streaming" vyuÏívá datov˘ formát MPEG4.
✤ PouÏití funkce USB STREAMING je podmínûno instalací programÛ DVC
Media 5.1, DirectX 9.0a a Windows Media Player 9.0 (naleznete je na
pfiiloÏeném CD).
✤ Pomocí funkce USB STREAMING mÛÏete sledovat pohyblivé zábûry z
videokamery na PC.
Pohyblivé zábûry mÛÏete na PC ukládat v souborovém formátu "asf",
fotografie ve formátu "jpg".
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy TAPE, hlavní vypínaã do polohy CAMERA
nebo PLAYER.
2. Jeden konec USB kabelu pfiipojte k USB zásuvce na videokamefie, druh˘ konec
do USB konektoru poãítaãe.
3. SpusÈte program DVC Media 5.1.
Podrobnûj‰í informace o funkci "USB streaming" vyhledejte v uÏivatelské
pfiíruãce k programu DVC Media 5.
Pfiipojení k PC
1. K USB portu na PC pfiipojte USB kabel.
2. Druh˘ konec USB kabelu pfiipojte ke správné zásuvce na videokamefie. (Zdífika
USB)
-
Pokud je PC s videokamerou propojen USB kabelem, budou v ãinnosti
pouze tlaãítka Power Switch, Zoom Switch, pfiepínaã reÏimu a NIGHT
CAPTURE.
Odpojení USB kabelu
✤ Po dokonãení pfienosu dat je kabel nutno odpojit následujícím zpÛsobem:
1. Zvolte ikonu v˘mûnného disku a prav˘m tlaãítkem my‰i zvolte [Eject].
2. Zvolte [Confirm] a po zobrazení úvodní obrazovky
Windows kabel odpojte.
USB Cable
Poznámky
I
Pokud odpojíte USB kabel od PC nebo videokamery
bûhem pfienosu, pfienos dat se zastaví a mÛÏe dojít
k jejich poru‰ení.
I
Pokud pfiipojíte USB kabel pfies rozboãovaã USB
(HUB) nebo jej propojíte spolu s jin˘m USB
zafiízením, videokamera nemusí pracovat správnû.
-
CZECH
V tomto pfiípadû z PC odeberte v‰echna USB
zafiízení a videokameru znovu pfiipojte.
83
83

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: