Download  Print this page

Marking Images For Printing; Oznaãování Fotografií Pro Tisk - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Marking images for printing

✤ This camcorder supports the DPOF (Digital Print Order Format)
print format.
✤ You can automatically print images recorded on a Memory Card
with a printer supporting DPOF.
✤ There are 2 ways to make a PRINT MARK.
I
THIS FILE : You can set a print mark on the photo image
displayed on the LCD.
I
ALL FILES : To print 1 copy each of all of the stored images.
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER.
I
The last recorded image appears.
3. Using the
(FWD) and
search for the still image that you want to mark.
4. Press the MENU button.
5. Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY
and push the MENU SELECTOR.
I
The MEMORY SET submenu will appear.
6. Move the MENU SELECTOR to highlight
PRINT MARK (
), push the MENU SELECTOR.
7. Use the MENU SELECTOR to select either
THIS FILE or ALL FILES and push the MENU
SELECTOR.
8. Use the MENU SELECTOR to select the quantity
and push the MENU SELECTOR.
Notes
I
When you setup the PRINT MARK option to ALL
FILES, 999 files from the first file are set to
1 or 0.
I
The ALL FILES option may require extended
operation time depending on the number of stored
images.
94
94
M.PLAY MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
(REV) buttons,
VIEWER
M.PLAY MODE
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
M.PLAY MODE
MEMORY SET
PRINT MARK
THIS FILE
ALL FILES
ReÏim digitálního fotoaparátu
Oznaãování fotografií pro tisk
✤ Tato videokamera podporuje tiskov˘ formát DPOF (Digital Print
Order Format).
✤ Fotografie zaznamenané na pamûÈové kartû mÛÏete tisknout na
tiskárnû podporující formát DPOF.
✤ Oznaãení pro tisk (PRINT MARK) lze uskuteãnit dvûma zpÛsoby:
I
THIS FILE (tento soubor): tiskovou znaãku mÛÏete umístit na
fotografii zobrazenou na LCD monitoru.
I
ALL FILES (v‰echny soubory): po jednom v˘tisku od kaÏdé
uloÏené fotografie.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
I
Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
3. Pomocí tlaãítek
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
vyhledejte fotografie, které hodláte vytisknout.
PROTECT
FILE NO.
4. Stisknûte tlaãítko MENU.
DELETE
FORMAT
5. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku MEMORY a ovladaã stisknûte.
I
Zobrazí se vedlej‰í nabídka MEMORY SET.
6. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku PRINT MARK (
PHOTO
SF
7. Pomocí ovladaãe MENU SELECTOR zvolte
352X288
000
poloÏku THIS FILE nebo ALL FILES a ovladaã
SERIES
stisknûte.
8. Pomocí ovladaãe zvolte poãet v˘tiskÛ a ovladaã
stisknûte.
Poznámky
I
Pokud nastavíte volbu PRINT MARK (oznaãení
NUM.:000
NUM.:000
pro tisk) pro ALL FILES (v‰echny soubory),
v‰ech 999 souborÛ bude nastaveno na 1 nebo 0.
I
Provedení volby ALL FILES (v‰echny soubory)
mÛÏe trvat del‰í ãas (v závislosti na mnoÏství
uloÏen˘ch obrázkÛ).
CZECH
(FWD) a
(REV)
) a ovladaã stisknûte.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: