Download  Print this page

Rec Mode; Rec Mode (reÏim Záznamu) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G REC MODE
✤ The REC MODE function works in both CAMERA and PLAYER
(VP-D323i/D325i/D327i only) modes.
✤ This camcorder records and plays back in SP (standard play)
mode and in LP (long play) mode.
I
SP (standard play): This mode permits 60 minutes of
recording time with a DVM60 tape.
I
LP (long play): This mode permits 90 minutes of recording
time with a DVM60 tape.
1. Set the camcorder to CAMERA or PLAYER
(VP-D323i/D325i/D327i only) mode.
2. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
3. Move the MENU SELECTOR to highlight A/V and
push the MENU SELECTOR.
4. Select REC MODE from the submenu and push the
MENU SELECTOR.
I
The REC MODE toggles between SP and
LP with each press.
5. To exit, press the MENU button.
Notes
I
We recommend that you use this camcorder to
play back any tape recorded on this camcorder.
Playing back a tape recorded in another equipments may produce
mosaic shaped distortion.
I
When you record a tape in SP and LP modes, or LP mode only,
the playback picture may be distorted or the time code
may not be written properly between scenes.
I
Record using SP mode for best picture and sound quality.
52
52
Pokroãilé metody záznamu
G REC MODE (Rychlost záznamu)
✤ Funkce REC MODE je dostupná v reÏimu CAMERA i PLAYER
(pouze model VP-D323i/D325i/D327i).
✤ Tato videokamera zaznamenává i pfiehrává v reÏimu SP
(standardní rychlost) i LP (dlouhohrající reÏim).
I
SP (standardní pfiehrávání): pfiehrávání kazety typu DVM60
trvá v tomto reÏimu 60 minut.
I
LP (dlouhohrající pfiehrávání): pfiehrávání kazety typu
DVM60 trvá v tomto reÏimu 90 minut.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V

REC MODE

MEMORY
PHOTO SEARCH
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
VIEWER
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
3. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
PB DSE
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku REC MODE a
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
5. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
SOUND1
WIND CUT
PB DSE
I
I
PouÏíváte-li pfii záznamu na jedinou kazetu reÏim SP i LP nebo
pouze reÏim LP, obraz mÛÏe b˘t pfii pfiehrávání zkreslen nebo
nemusí b˘t mezi jednotliv˘mi scénami správnû zaznamenán
ãasov˘ kód.
I
Nejlep‰í kvalitu obrazu i zvuku získáte v reÏimu SP.
nebo PLAYER
(pouze model VP-D323i/D325i/D327i).
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
poloÏku A/V a ovladaã stisknûte.
ovladaã stisknûte.
I
S kaÏd˘m stiskem se rychlost záznamu REC
MODE pfiepíná mezi SP a LP.
Poznámky
Tuto videokameru doporuãujeme pouÏívat k
pfiehrávání kazet, které byly nahrány pfiímo na
ní. Pfii pfiehrávání kazet nahran˘ch na jiném
zafiízení mÛÏe dojít ke vzniku mozaikov˘ch
rastrÛ (zkreslení)
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: