Download  Print this page

To View The Multi Display; ProhlíÏení Nûkolika SnímkÛ Souãasnû - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

To view the Multi Display

1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
I
The last recorded image appears.
3. To view six stored images on single screen,
press the (
) MULTI button.
I
A selection mark (
image.
I
Move the MENU SELECTOR to select a image.
4. To return to single playback mode, press the (
again.
Notes
I
To display the previous six images,
press the
(REV).
I
To display the next six images,
press the
(FWD).
92
92
) appears under the
100-0025
) MULTI button
ReÏim digitálního fotoaparátu
ProhlíÏení nûkolika snímkÛ souãasnû
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
19
20
21
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
I
3. Chcete-li zobrazit ‰est uloÏen˘ch snímkÛ
22
23
24
[22/24]
souãasnû, stisknûte tlaãítko (
I
I
4. K prohlíÏení jednotliv˘ch snímkÛ se vrátíte dal‰ím stiskem tlaãítka
(
) MULTI.
Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
) MULTI.
Pod snímkem se objeví symbol v˘bûru
(
).
Snímek zvolte ovladaãem MENU
SELECTOR.
Poznámky
I
·est pfiedcházejících snímkÛ se zobrazí
stiskem tlaãítka
(REV).
I
·est následujících snímkÛ se zobrazí
stiskem tlaãítka
(FWD).
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: