Download  Print this page

Blc (back Light Compensation); Blc (kompenzace Protisvûtla) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording

BLC (Back Light Compensation)

✤ BLC works in CAMERA/M.REC mode.
✤ Back lighting exists when the subject is
darker than the background:
I
The subject is in front of a window.
I
The person to be recorded is
wearing white or shiny clothes and
is placed against a bright
background; the person's face is too
dark to distinguish his/her features.
I
The subject is outdoors and the background is overcast.
I
The light sources are too bright.
I
The subject is against a snowy background.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Press the BLC button.
I
Normal - BLC - Normal
I
BLC enhances the subject.
Notes
I
When NIGHT CAPTURE to set to ON, the BLC function does not
work.
I
The BLC function will not operate in EASY mode.
Pokroãilé metody záznamu
BLC (Kompenzace protisvûtla)
* BLC off
* BLC on
I
Objekt je venku a obloha je zataÏena (zamraãeno).
I
Za objektem jsou pfiíl‰ jasné zdroje svûtla.
I
V pozadí objektu je sníh.
✤ Funkce BLC je k dispozici v reÏimech
CAMERA/M.REC.
✤ K osvûtlení protisvûtlem dochází v
situacích, kdy je objekt tmav‰í neÏ
osvûtlené pozadí:
I
Objekt se nachází pÏed oknem.
I
Natáãená osoba má na sobû bíl˘
nebo leskl˘ odûv, stojí proti jasnému
pozadí a její tváfi je pfiíli‰ tmavá, aby
bylo moÏno rozeznat rysy.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko BLC.
I
Normal - BLC - Normal.
I
Funkce BLC zv˘razÀuje zobrazení objektu.
Poznámky
I
Funkce BLC není k dispozici pfii aktivaci reÏimu
NIGHT CAPTURE = ON.
I
Funkce BLC není k dispozici v reÏimu EASY.
CZECH
63
63

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: