Download  Print this page

Troubleshooting; Self Diagnosis Display; Moisture Condensation; Vyhledávání Závad - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Troubleshooting

Troubleshooting
✤ Before contacting a Samsung authorized service centre,
perform the following simple checks.
They may save you the time and expense of an unnecessary call.

Self Diagnosis Display

Display
Informs that...
Blinking
the battery pack is almost discharged. Change to a charged one.
slow
When the remaining time on the tape
slow
TAPE END!
is about 2 minutes
no
TAPE END!
the tape reached its end.
there is no tape in camcorder.
TAPE!
slow
slow
the tape is protected from recording.
PROTECTION!
slow
the camcorder has some mechanical
.... D
fault.
L
C
R
moisture condensation has formed in
slow
the camcorder.

Moisture Condensation

✤ If the camcorder is brought directly from a cold place to a warm
place, moisture may condense inside the camcorder,
on the surface of the tape, or on the lens. In this condition, the
tape may stick to the head drum and be damaged or the unit
may not operate correctly.
To prevent possible damage under these circumstances, the
camcorder is fitted with a moisture sensor.
✤ If there is moisture inside the camcorder,
displayed. If this happens, none of the functions except
cassette ejection will work.
Open the cassette compartment and remove the battery.
Leave the camcorder for at least two hours in a dry warm
104
104
room.
Vyhledávání závad
Vyhledávání závad
✤ Dfiíve neÏ se se závadou obrátíte na autorizované servisní
Vlastní diagnostika
Action
Displej
Prepare a new one.
TAPE END!
Change to a new one.
TAPE END!
Insert a tape.
TAPE!
If you want to record, release
PROTECTION!
the protection.
1. Eject the tape.
2. Set to OFF.
3. Detach the battery.
4. Reattach the battery.
* If unresolved contact your
local service representative.
see below.

Kondenzace vlhkosti

(DEW) is
stfiedisko firmy Samsung, proveìte následující jednoduché
zkou‰ky.
Mohou Vám u‰etfiit ãas a náklady na zbyteãné telefonní hovory.
Blikání
Informace o stavu ...
pomalu
Baterie je témûfi vybita.
pomalu
Na kazetû zb˘vají pfiibliÏnû 2 minuty.
Ne
Konec kazety.
pomalu
V kamefie není vloÏena kazeta.
pomalu
Kazeta je zaji‰tûna proti vymazání.
.... D
pomalu
Kamera má nûjakou mechanickou
L
závadu.
C
R
pomalu
Kondenzace vlhkosti uvnitfi kamery.
✤ Pfienesete-li kameru z chladného prostfiedí pfiímo do tepla (do
vytopené místnosti), uvnitfi kamery mÛÏe na povrchu pásku
nebo na ãoãkách objektivu kondenzovat vlhkost. Za tûchto
podmínek se mÛÏe pásek v kazetû pfiilepit na buben hlav a
po‰kodit se nebo kamera nemusí správnû pracovat.
KvÛli ochranû pfied moÏn˘m po‰kozením za tûchto podmínek
je kamera vybavena ãidlem vlhkosti.
✤ JestliÏe je uvnitfi kamery zkondenzovaná vlhkost, zobrazí se
symbol
(DEW). V takovém pfiípadû nebude dostupná
Ïádná funkce mimo vyjímání kazety.
Otevfiete kazetov˘ prostor a vyjmûte baterii.
Videokameru ponechte nejménû dvû hodiny v suché a
vytopené místnosti.
CZECH
¤e‰ení
V˘mûna za nabitou baterii.
Pfiipravit novou kazetu.
Vymûnit kazetu za novou.
VloÏit kazetu.
Pokud chcete nahrávat,
uvolnûte zaji‰Èovací západku.
1. Vyjmout kazetu.
2. Vypnout kameru (OFF).
3. Sejmout baterii.
4. Znovu vloÏit baterii.
* Pokud závada trvá, obraÈte se
na místní servisní stfiedisko.
viz níÏe

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: