Download  Print this page

Fade In And Out; To Start Recording; To Stop Recording (use Fade In / Fade Out); Funkce Fade In A Fade Out (rozetmívání A Zatmívání) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording

Fade In and Out

✤ The FADE function works in CAMERA mode only.
✤ You can give your recordings a professional look by using special
effects such as fade in at the beginning of a sequence or fade out
at the end of a sequence.

To Start Recording

1. Before recording, hold down the FADE
button. The picture and sound gradually
disappear (fade out).
2. Press the START/STOP button and at
the same time release the FADE button.
Recording starts and the picture and
sound gradually appear (fade in).
To Stop Recording
(use FADE IN / FADE OUT)
3. When you wish to stop recording, hold
down the FADE button. The picture and
sound gradually disappear (fade out).
4. When the picture has disappeared,
press the START/STOP button to stop
recording.
a. FADE OUT
(Approx. 4 seconds)
b. FADE IN
(Approx. 4 seconds)
64
64
FADE
FADE
Hold down the FADE button
Gradual appearance
Pokroãilé metody záznamu
Fade In a Out (rozetmívání a zatmívání)
✤ Funkce FADE je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ PouÏitím speciálních efektÛ jako je rozetmívání na zaãátku a
zatmívání na konci sekvence získají Va‰e záznamy profesionální
vzhled.
STBY
0:00:00
REC
0:00:15
REC
0:00:15
STBY
0:00:20
a. FADE OUT
Gradual disappearance
b. FADE IN
Release the FADE button
Zahájení záznamu
1. Pfied zahájením záznamu pfiidrÏte
tlaãítko FADE.
Obraz i zvuk postupnû zmizí (fade out).
2. Stisknûte tlaãítko START/STOP a
souãasnû uvolnûte tlaãítko FADE. Bude
zahájen záznam a postupnû se objeví
obraz i zvuk (fade in).
Ukonãení záznamu (s pouÏitím funkce
FADE IN / FADE OUT)
3. V okamÏiku poÏadovaného ukonãení
zábûru stisknûte tlaãítko FADE a
pfiidrÏte jej.
Obraz i zvuk postupnû zmizí (fade out).
4. Po úplném vytracení obrazu záznam
tlaãítkem START/STOP ukonãete.
a. FADE OUT (zatmívání)
(PfiibliÏnû 4 sekundy)
b. FADE IN (rozetmívání)
(PfiibliÏnû 4 sekundy)
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: