Download  Print this page

Wht. Balance (white Balance); Wht.balance (vyváÏení Bílé) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G WHT. BALANCE (WHITE BALANCE)
✤ The WHITE BALANCE function works in CAMERA or M.REC mode only.
✤ The WHITE BALANCE is a recording function that preserves the
unique image colour of the object in any recording condition.
✤ You may select the appropriate WHITE BALANCE mode to obtain good
quality colour of the image.
I
AUTO (
): This mode is generally used to control the WHITE
BALANCE automatically.
I
HOLD (
):This fixes the current WHITE BALANCE value.
I
INDOOR (
): This controls the WHITE BALANCE according to
the indoor ambience.
-
Under halogen or studio/video lighting
-
Subject is of one dominant colour
-
Close ups
I
OUTDOOR (
) : This controls the WHITE
BALANCE according to the outdoor ambience.
-
In daylight, especially for close up and where
the subject is of one dominant colour.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
3. Move the MENU SELECTOR to highlight CAMERA and
push the MENU SELECTOR.
4. Select WHT.BALANCE from the submenu.
5. Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
6. Using the MENU SELECTOR, select the WHITE
BALANCE mode.
I
Push the MENU SELECTOR to confirm the
WHITE BALANCE mode.
7. To exit, press the MENU button.
Notes
I
When NIGHT CAPTURE is set to ON, the
WHT.BALANCE function does not work.
I
The WHT.BALANCE function will not operate in EASY mode.
I
Turn the digital zoom off (if necessary) to set a more
accurate white balance.
I
Reset the white balance if lighting conditions change.
I
During normal outdoor recording, setting to AUTO may
provide better results.
46
46
Pokroãilé metody záznamu
G WHT.BALANCE (VyváÏení bílé)
✤ Funkce WHITE BALANCE je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA nebo
M.REC.
✤ Funkce WHITE BALANCE je záznamovou funkcí, pfii které jsou barvy
objektu zachovány p˘i jak˘chkoliv podmínkách záznamu.
✤ Odpovídající reÏim WHITE BALANCE zvolte tak, abyste pofiídili zábûry s
dobr˘m podáním barev.
I
AUTO (
vyváÏení bílé.
I
HOLD (
I
INDOOR (
podle podmínek pfii záznamu v místnostech:
-
Pfii nasvícení halogenov˘mi ãi studiov˘mi reflektory.
-
Objekt má jeden dominantní barevn˘ odstín.
-
Pfii zábûrech zblízka.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
PROGRAM AE
A/V
WHT. BALANCE
D.ZOOM
MEMORY
VIEWER
DIS
DSE SELECT
1. Kameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2
3. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte poloÏku
CAM MODE
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku WHT.BALANCE.
CAMERA SET
5. Stiskem ovladaãe MENU SELECTOR vstupte do dal‰í
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
6. Pomocí ovladaãe MENU SELECTOR zvolte reÏim WHITE
DIS
DSE SELECT
7. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
I
CAM MODE
CAMERA SET
I
WHT. BALANCE
I
AUTO
HOLD
I
INDOOR
OUTDOOR
I
): Tento reÏim je zpravidla pouÏíván k automatickému
): V tomto reÏimu bude zachováno aktuální vyváÏení bílé.
) (interiér): V tomto reÏimu je vyváÏení bílé nastaveno
I
OUTDOOR (
) (Exteriér): V tomto reÏimu je
vyváÏení bílé nastaveno podle podmínek pfii záznamu
ve venkovním prostfiedí.
-
Pro natáãení za denního svûtla, zejména pfii
zábûrech zblízka a pfii záznamu objektÛ s jedním
dominantním barevn˘m odstínem.
Stisknûte tlacítko MENU.
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
CAMERA a ovladaã stisknûte.
vedlej‰í nabídky.
BALANCE.
I
Volbu potvrìte stiskem ovladaãe.
Poznámky
Funkce WHT. BALANCE není k dispozici pfii aktivaci
NIGHT CAPTURE = ON.
Funkce WHT. BALANCE není k dispozici v reÏimu EASY.
Chcete-li nastavit vyváÏení bílé pfiesnûji, vypnûte digitální
transfokaci (pokud je to moÏné).
Pokud se svûtelné podmínky se poté zmûnily, proveìte
nastavení znovu.
Za normálních podmínek v exteriérech získáte nejlep‰í
v˘sledky pravdûpodobnû pfii automatickém nastavení
AUTO.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: