Download  Print this page

Shutter Sound (vp-d323i/d325i/d327i Only); (pouze Model Vp-d323i/d325i/d327i) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G SHUTTER SOUND (VP-D323i/D325i/D327i only)
✤ You can hear SHUTTER SOUND only when the PHOTO
function is working.
✤ Determine whether or not you wish to hear a SHUTTER
SOUND when using the DSC feature.
1. Set the mode switch to MEMORY CARD.
2. Set the power switch to CAMERA mode .
3. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
4. Move the MENU SELECTOR to highlight INITIAL
and push the MENU SELECTOR.
5. Use the MENU SELECTOR to select SHUTTER
SOUND from the submenu.
6. Push MENU SELECTOR to switch between ON
and OFF.
7. To exit, press the MENU button.
42
42
Pokroãilé metody záznamu
G SHUTTER SOUND (zvuk závûrky)

(pouze model VP-D323i/D325i/D327i)

✤ Zvuk závûrky usly‰íte pouze pfii pouÏití funkce PHOTO.
✤ Rozhodnûte se, zda si v dobû kdy kameru vyuÏíváte jako
digitální fotoaparát, pfiejete ãi nepfiejete sly‰et zvuk závûrky.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
M.REC MODE
INITIAL
CLOCK SET
CAMERA
WL.REMOTE
A/V
BEEP SOUND
MEMORY
SHUT.SOUND
VIEWER
LANGUAGE
2. Vypínaã nastavte do polohy CAMERA.
DEMO
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
M.REC MODE
4. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
5. Pomocí ovladaãe MENU SELECTOR zvolte z
LANGUAGE
ENGLISH
DEMONSTRATION
6. Stiskem ovladaãe zvolte nastavení mezi ON nebo
7. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
Card.
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
poloÏku INITIAL a ovladaã stisknûte.
vedlej‰í nabídky poloÏku SHUTTER SOUND.
OFF.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: