Download  Print this page

Audio Mode; Audio Mode (reÏim Zvuku) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G AUDIO MODE
✤ The AUDIO MODE function works in CAMERA and PLAYER
(VP-D323i/D325i/D327i only) modes.
✤ This camcorder records sound in two ways. (12bit, 16bit)
I
12bit : You can record two 12bit stereo sound tracks.
The original stereo sound can be recorded onto
the MAIN (SOUND1) track.
Additional stereo sound can be dubbed onto the
SUB (SOUND2) track.
I
16bit : You can record one high quality stereo sound using
the 16bit recording mode.
Audio dubbing is not possible when using this mode.
1. Set the camcorder to CAMERA or PLAYER
(VP-D323i/D325i/D327i only) mode.
2. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
3. Move the MENU SELECTOR to highlight A/V and
push the MENU SELECTOR.
4. Select the AUDIO MODE from the menu and push
the MENU SELECTOR.
I
The AUDIO MODE toggles between
12bit-16bit with each push.
5. To exit, press the MENU button.
Pokroãilé metody záznamu
G AUDIO MODE (ReÏim zvukového záznamu)
✤ Funkce AUDIO MODE je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER (pouze model VP-D323i/D325i/D327i).
✤ Tato videokamera zaznamenává zvuk ve dvou rozli‰eních (12
bitÛ, 16 bitÛ).
I
12-bitov˘ záznam : moÏnost záznamu dvou stereofonních
I
16-bitov˘ záznam : moÏnost vysoce kvalitního záznamu
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
REC MODE
MEMORY
PHOTO SEARCH
VIEWER
COPY

AUDIO MODE

12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
12
SOUND1
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
zvukov˘ch stop s rozli‰ením 12 bitÛ.
PÛvodní zvukov˘ doprovod mÛÏe b˘t
zaznamenán na hlavní zvukové stopû
MAIN (SOUND 1).
Dal‰í zvukov˘ doprovod mÛÏe b˘t
zaznamenán na vedlej‰í zvukové stopû
SUB (SOUND 2).
jedné stereofonní zvukové stopy s
rozli‰ením 16 bitÛ.
V tomto reÏimu nelze pouÏít audio
dabing.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA nebo
PLAYER (pouze model VP-D323i/D325i/D327i).
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku A/V a ovladaã stisknûte.
4. Z nabídky zvolte poloÏku AUDIO MODE a
ovladaã stisknûte.
I
PoloÏka AUDIO MODE se kaÏd˘m stiskem
pfiepíná mezi rozli‰ením 12 a 16 bitÛ.
5. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
CZECH
53
53

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: