Download  Print this page

Power Night Capture; Funkce Power Night Capture - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording

POWER NIGHT CAPTURE

✤ The POWER NIGHT CAPTURE function works in CAMERA mode.
✤ The POWER NIGHT CAPTURE function can record a subject
more brightly in darkness than the NIGHT CAPTURE function.
✤ A POWER NIGHT CAPTURE is displayed for three seconds by
LCD if you press a SLOW SHUTTER button in state that a NIGHT
CAPTURE switch is turned on.
✤ When you work in POWER NIGHT CAPTURE mode, POWER
NIGHT CAPTURE icon appears on the LCD continuously.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Turn on the NIGHT CAPTURE switch, and then
press the SLOW SHUTTER button.
3. Press the SLOW SHUTTER button to set shutter
speed. The SLOW SHUTTER function enables you
to record a subject more brightly.
4. When using POWER NIGHT CAPTURE the image
takes on a slow motion like effect.
5. To cancel the POWER NIGHT CAPTURE function,
press the SLOW SHUTTER button to set to "off "
and then turn off the NIGHT CAPTURE switch.
Notes
I
The maximum recording distance using the infrared
light is about 3 m (about 10 feet).
I
If you use the POWER NIGHT CAPTURE function in
normal recording situations (ex. outdoors by day), the
recorded picture may contain unnatural colours.
I
In the POWER NIGHT CAPTURE mode, certain
functions are not available, such as White Balance,
Program AE, DSE, BLC.
I
When the subject is too bright, press the SLOW SHUTTER button
(S1/25 ➝ S1/6) to obtain better quality recordings.
Pokroãilé metody záznamu
POWER NIGHT CAPTURE
✤ Funkce POWER NIGHT CAPTURE je k dispozici v reÏimu
CAMERA.
✤ Funkce POWER NIGHT CAPTURE dokáÏe lépe a jasnûji
zaznamenat objekt v tmavém prostfiedí neÏ funkce NIGHT
CAPTURE.
✤ Pokud bûhem aktivace funkce NIGHT CAPTURE stisknete SLOW
SHUTTER, po dobu 3 sekund se na LCD monitoru zobrazí nápis
POWER NIGHT CAPTURE.
✤ Pokud pracujete v reÏimu POWER NIGHT CAPTURE, na LCD
monitoru bude trvale zobrazena ikona POWER NIGHT CAPTURE.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Zapnûte tlaãítko NIGHT CAPTURE a poté
3. Stiskem SLOW SHUTTER nastavte rychlost
POWER
4. Pfii záznamu s POWER NIGHT CAPTURE budou
5. Chcete-li funkci POWER NIGHT CAPTURE zru‰it,
Poznámky
I
I
POWER NIGHT CAPTURE
I
1 2 : 0 0
1 0 . J A N . 2 0 0 4
I
Pokud je objekt pfiíli‰ jasn˘, stisknûte tlaãítko SLOW SHUTTER
(S1/25 ➝ S1/6 ) a získáte vy‰‰í kvaitu záznamu.
stisknûte tlaãítko SLOW SHUTTER.
závûrky. SLOW SHUTTER umoÏÀuje pofiízení
jasnûj‰ího záznamu.
zábûry pfiipomínat efekt zpomaleného filmu.
stiskem SLOW SHUTTER zvolte "off" a poté
tlaãítko NIGHT CAPTURE vypnûte.
Pfii infraãerveném osvûtlení lze pofiídít záznam ze
vzdálenosti maximálnû 3 m.
JestliÏe funkci POWER NIGHT CAPTURE
pouÏijete za normálních svûteln˘ch podmínek
(napfiíklad v exteriéru bûhem dne), zaznamenan˘
obraz mÛÏe obsahovat nepfiirozené barvy.
Pfii aktivaci POWER NIGHT CAPTURE nejsou
urãité funkce k dispozici (napfi. vyváÏení bílé barvy,
Program AE, DSE, BLC).
CZECH
69
69

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: