Download  Print this page

Notes Regarding Electronic Viewfinder - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Notes and Safety Instructions
Note regarding the LENS
-
Do not film with the camera lens pointing directly at the sun.
Direct sunlight can damage the CCD(Charge Coupled Device).

Notes regarding electronic viewfinder

1. Do not position the camcorder such that the viewfinder is pointing
towards the sun.
Direct sunlight can damage the inside of the viewfinder. Be careful
when placing the camcorder under sunlight or near a window
exposed to sunlight.
Notes regarding 'Record' or 'Playback' using the LCD
1. The LCD display has been manufactured using high precision
technology. However, there may be
tiny dots (red, blue or green in colour)
that appear on the LCD display.
These dots are normal and do not
affect the recorded picture in any
way.
2. When you use the LCD display under
direct sunlight or outdoors,
it maybe difficult to see the picture clearly.
If this occurs, we recommend using the viewfinder.
3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.
Notes regarding the hand strap
-
To ensure a steady picture during filming,
check that the hand strap is properly adjusted.
-
Do not force your hand into the hand strap as you
could damage it.
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Poznámky t˘kající se objektivu
-
Objektiv kamery nesmûrujte pfiímo do slunce. Pfiímé sluneãní
svûtlo mÛÏe po‰kodit optick˘ snímací modul (CCD- Charge
Coupled Device).
Poznámky t˘kající se elektronického hledáãku
1. Nepokládejte kameru tak, aby hledáãek smûfioval pfiímo ke slunci.
Pfiímé sluneãní svûtlo by mohlo po‰kodit vnitfiek hledáãku. Buìte
opatrní pfii pokládání kamery na sluneãním svûtlo nebo na okno,
kam dopadá sluneãní svûtlo.
Poznámky t˘kající se "záznamu" nebo
"pfiehrávání" s pouÏitím LCD monitoru
1. LCD monitor byl vyroben s pouÏitím
2. PouÏíváte-li LCD monitor na pfiímém sluneãním svûtle nebo
venku, mÛÏe b˘t zfietelné zobrazení obtíÏné. V tûchto situacích
doporuãujeme pouÏít hledáãek.
3. Pfiímé sluneãní záfiení mÛÏe LCD monitor po‰kodit.
Poznámky t˘kající se pfiídrÏného fiemínku
-
Chcete-li zajistit stabilní záznam obrazu, ovûfite si
zda je pfiídrÏn˘ fiemínek správnû pfiizpÛsoben.
-
Nevkládejte ruku do pfiídrÏného fiemínku násilím,
mohli byste jej po‰kodit.
CZECH
pfiesn˘ch technologií. Nicménû se
na nûm mohou objevit drobné teãky
(ãervené, modré nebo zelené
barvy). V˘skyt tûchto teãek (bodÛ)
je normální a Ïádn˘m zpÛsobem
neovlivÀuje zaznamenávan˘ obraz.
9 9

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: