Download  Print this page

Adjusting The Lcd During Play; Controlling Sound From The Speaker; Nastavení Lcd Monitoru Bûhem Pfiehrávání; Ovládání Hlasitosti Zvuku Z Vestavûného Reproduktoru - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Basic Recording

Adjusting the LCD during PLAY

✤ You can adjust the LCD during playback.
✤ The adjustment method is the same procedure as used in
CAMERA mode. (see page 32)

Controlling Sound from the Speaker

The Speaker works in PLAYER mode only.
I
When you use the LCD screen for playback, you can
hear recorded sound from the built-in Speaker.
-
Follow the instructions below to decrease or
mute speaker volume in the PLAYER mode.
-
Take the following steps to lower the volume or
mute the sound while playing a tape on the
camcorder.
1. Set the power switch to PLAYER mode.
2. Press
(PLAY/STILL) to play the tape.
3. When you hear sounds once the tape is in play,
use the MENU SELECTOR to adjust the volume.
I
A volume level display will appear on the LCD.
Levels may be adjusted from anywhere between
00 to 19 and you will not hear any sound when
the volume is set on 00.
I
If you close the LCD while playing, you will not
hear sound from the speaker.
Notes
I
When the cable is connected to the Multi AV jack,
you cannot hear sound from the speaker and
cannot adjust the volume.
I
If a cable is connected to the Multi AV jack, you can
hear sound from the speaker when AV IN/OUT
MODE on MENU is set to AV IN or S-VIDEO IN.
(VP-D323i/D325i/D327i only)
Základní metody záznamu
Nastavení LCD monitoru bûhem pfiehrávání
✤ LCD monitor lze nastavit bûhem pfiehrávání.
✤ Postup nastavení je stejn˘ jako pfii nastavování v reÏimu
CAMERA (viz str. 32).
Ovládání hlasitosti zvuku z vestavûného reproduktoru
2
3-1
<3-2>
0 : 2 3 : 4 7
5 5 min
VOL.
[ 1 1 ]
1 2 : 0 0
1 0 . J A N . 2 0 0 4
Reproduktor je v ãinnosti pouze v reÏimu PLAYER.
I
Pokud k pfiehrávání pouÏíváte LCD monitor,
zvukov˘ doprovod mÛÏete poslouchat z
vestavûného reproduktoru
-
Pfii regulaci hlasitosti reproduktoru v reÏimu
PLAYER se fiiìte níÏe uveden˘mi pokyny.
-
Chcete-li hlasitost sníÏit nebo zcela ztlumit,
postupujte následujícím zpÛsobem:
1. Pfiepínaã POWER nastavte do polohy PLAYER.
2. Stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) spusÈte pfiehrávání.
3. Jakmile pfii pfiehrávání pásku usly‰íte zvuk, mÛÏete
jeho hlasitost nastavit pomocí ovladaãe MENU
SELECTOR.
I
Na LCD monitoru se zobrazí indikátor hlasitosti.
ÚroveÀ hlasitosti mÛÏe b˘t nastavena v rozmezí
00 aÏ 19.
Pfii nastavení 00 neusly‰íte Ïádn˘ zvuk.
I
JestliÏe LCD monitor bûhem pfiehrávání zavfiete,
vestavûn˘ reproduktor se vypne.
Poznámky
I
Pokud je do zdífiky Multi AV pfiipojen kabel, zvuk z
reproduktoru není sly‰et a nelze upravit ani
hlasitost.
I
Pokud je do zdífiky Multi AV pfiipojen kabel, zvuk z
vestavûného reproduktoru usly‰íte pfii nastavení
reÏimu AV IN/OUT MODE v nabídce MENU na AV
IN nebo S-VIDEO IN.
(pouze model VP-D323i/D325i/D327i)
CZECH
35
35

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: