Download  Print this page

Deleting Still Images; Mazání Fotografií - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Deleting Still images

✤ You can erase the still images recorded on the Memory Card.
✤ If you want to delete protected images, you must first deactivate
the image protection.
✤ An image which has been deleted cannot be recovered.
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER.
3. Using the
(FWD) and
search for the still image that you want to delete.
4. Press the MENU button.
5. Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY
and push the MENU SELECTOR.
I
The MEMORY SET submenu will appear.
6. Move the MENU SELECTOR to highlight DELETE
and push the MENU SELECTOR.
I
Using the MENU SELECTOR, select either
THIS FILE or ALL FILES and push the MENU
SELECTOR.
I
THIS FILE : deletes only the file currently
selected.
I
ALL FILES : deletes all files stored in the Memory
Card.
7. A box will appear to verify whether you wish to delete
the image(s).
I
Using the MENU SELECTOR, select the item.
I
EXECUTE : deletes the selected image(s).
I
CANCEL : does not delete the selected image(s)
and returns to the previous menu.
Note
I
If you try to delete a protected image, "PROTECT!" appears
on the screen.
96
96
M.PLAY MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
(REV) buttons,
MEMORY
VIEWER
M.PLAY MODE
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
M.PLAY MODE
MEMORY SET
DELETE
THIS FILE
ALL FILES
ReÏim digitálního fotoaparátu
Mazání fotografií
✤ Fotografie uloÏené na pamûÈové kartû lze mazat.
✤ Chcete-li vymazat i fotografie chránûné proti náhodnému vymazání,
musíte jejich ochranu nejprve deaktivovat.
✤ Smazan˘ soubor nelze obnovit.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
M.PLAY SELECT
3. Tlaãítky
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
fotografii, kterou hodláte vymazat.
PRINT MARK
PROTECT
4. Stisknûte tlaãítko MENU.
FILE NO.
DELETE
5. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
FORMAT
poloÏku MEMORY a ovladaã stisknûte.
I
Zobrazí se vedlej‰í nabídka MEMORY SET.
6. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku DELETE a ovladaã stisknûte.
PHOTO
SF
352X288
I
Pomocí ovladaãe zvolte poloÏku THIS FILE
000
(tento soubor) nebo ALL FILES (v‰echny
SERIES
soubory) a ovladaã stisknûte.
I
THIS FILE : mazání právû zvoleného souboru
(snímku)
I
ALL FILES : mazání v‰ech souborÛ
uloÏen˘ch na kartû Memory Stick.
7. Zobrazí se dialogové okno s Ïádostí o potvrzení
CANCEL
mazání.
I
EXECUTE : mazání zvolené fotografie(í).
I
CANCEL : zru‰ení operace a návrat do
pfiedchozí nabídky.
Poznámka
I
Pokud se pokusíte o vymazání chránûného souboru, zobrazí se
nápis "PROTECT!"
CZECH
(FWD) a
(REV) vyhledejte

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: