Download  Print this page

Mpeg Recording; Záznam Mpeg - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

MPEG RECORDING

✤ You can record moving picture images with audio onto
the Memory Card.
Saving the pictures captured by a camera as
a moving picture file onto MEMORY CARD
1. Check whether MEMORY CARD is inserted into
the camcorder.
If it is not in the camcorder, insert it onto the slot.
2. Set the mode switch to MEMORY CARD position.
3. Set the power switch to CAMERA mode.
4. Press the START/STOP button, the images are
recorded onto the MEMORY CARD in MPEG4.
I
You can record 10 ~ 20 seconds continuously
in once by the recording object.
I
You can record a camera still image onto
Memory Card by pressing the Photo button
instead of the START/STOPbutton.
5. Press the START/STOP button to stop the
recording.
Notes
I
Before using the MPEG REC function, check
whether the MEMORY CARD is inserted into the
camcorder.
I
Moving pictures can be made in two sizes,
176 ✕ 144 or 352 ✕ 288 (Pixel).
I
Moving images that you recorded are saved in
*.asf file format on the memory card.
I
The file that you recorded are saved in a following
folder.
I
The moving picture images on a Memory Card are smaller size
and lower definition than one on Tape.
I
The sound is recorded in type of mono.
I
The following functions are not allowed in M.REC Mode.
-
DIS (Digital Image Stabilizer), Digital Zoom, Fade, Program AE,
Digital Special Effect, Slow Shutter.
I
While you record in Memory Card, don't insert or eject the tape
as it may record noise.
I
While you record in Memory Card, don't eject it or it might break
98
98
the data on the Memory Card or Memory Card itself.
ReÏim digitálního fotoaparátu
Záznam MPEG
✤ Na pamûÈovou kartu lze ukládat pohyblivé zábûry doprovázené
zvukem.
Ukládání pofiízeného obrazu na pamûÈovou kartu ve formû
pohybliv˘ch zábûrÛ
1. Ovûfite si, zda je pamûÈová karta vloÏena do
kamery. Pokud ne, zasuÀte ji do slotu.
2. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
3. Vypínaã kamery nastavte do polohy CAMERA.
4. Stisknûte tlaãítko START/STOP. Zachycené
obrázky budou uloÏeny na kartu jako pohyblivé
zábûry ve formátu MPEG4.
I
I
5. Záznam ukonãíte stiskem START/STOP.
Poznámky
I
Pfied pouÏtím funkce MPEG REC si ovûfite, zda
je do kamery vloÏena pamûÈová karta.
I
Pohyblivé zábûry lze ukládat ve dvou
DCIM
velikostech: 176 x 144 nebo 352 x 288 pixelÛ.
MISC
I
Pofiízené zábûry se na pamûÈovou kartu ukládají
ve formátu *.asf.
SSMOV
I
Soubory se ukládají do následujícího adresáfie.
100SMDVC
I
Pohyblivé zábûry ukládané na pamûÈovou kartu
mají men‰í velikost a niωí rozli‰ení neÏ zábûry
na kazetû.
I
Zvuk je nahráván v monofonní podobû.
I
V reÏimu M. REC nebudou dostupné následující funkce:
-
DIS (Digitální stabilizátor obrazu), Digital Zoom, Fade, Program
AE, speciální digitální efekty, Slow Shutter (zpomalení závûrky)
I
Bûhem záznamu na pamûÈovou kartu nevkládejte ani nevyjímejte
kazetu, protoÏe to mÛÏe zpÛsobit vznik ‰umu.
I
Bûhem záznamu pamûÈovou kartu nevyjímejte, mohlo by dojít k
po‰kození uloÏen˘ch dat nebo samotné karty.
Délka pofiízen˘ch zábûrÛ mÛÏe b˘t 10 ~ 20
sekund.
K ukládání fotografií lze místo tlaãítko
START/STOP pouÏít tlaãítko Photo.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: