Download  Print this page

Using The Viewfinder; Adjusting The Focus; PouÏívání Hledáãku; Zaostfiování - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Basic Recording
8. Push the MENU SELECTOR again.
I
You may select NORMAL or SUPER in the BRIGHT SELECT
feature and push the MENU SELECTOR to save the setting.
I
Use the MENU SELECTOR to adjust the value of BRIGHT
ADJUST and COLOUR ADJUST.
I
You can set values for BRIGHT ADJUST between 00 ~ 35 and
COLOUR ADJUST between 00 ~ 35.
9. Press the MENU button to finish the setting.

Using the VIEWFINDER

✤ In the PLAYER mode, the VIEWFINDER will work when
the LCD is closed.
✤ In the CAMERA mode, the VIEWFINDER will work when
the LCD is closed or rotated counterclockwise 180°.

Adjusting the Focus

Use the focus adjustment knob of the
VIEWFINDER to focus the picture.
(refer to figure )
Základní metody záznamu
8. Ovladaã znovu stisknûte.
I
U poloÏky BRIGHT SELECT mÛÏete zvolit nastavení
NORMAL nebo SUPER a stiskem MENU SELECTOR toto
nastavení uloÏit.
I
Pomocí ovladaãe MENU SELECTOR nastavte poloÏky
BRIGHT ADJUST a COLOUR ADJUST.
I
U poloÏky BRIGHT ADJUST lze nastavit hodnoty 00 ~ 35, u
poloÏky COLOUR ADJUST rovnûÏ 00 ~ 35.
9. Nastavení ukonãíte stiskem tlaãítka MENU.
PouÏívání HLEDÁâKU
✤ V reÏimu PLAYER bude hledáãek pracovat pfii uzavfiení LCD
monitoru.
✤ V reÏimu CAMERA bude hledáãek pracovat pfii uzavfiení nebo
natoãení LCD monitoru o 180°.
Zaostfiení
K zaostfiení pouÏijte ovladaã ostfiení hledáãku
(viz vyobrazení).
CZECH
33
33

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: