Download  Print this page

Slow Shutter(low Shutter Speed); Slow Shutter (nízká Rychlost Závûrky) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
SLOW SHUTTER (Low Shutter Speed)
✤ The SLOW SHUTTER function works in CAMERA mode only.
✤ The shutter speed can be controlled, allowing you to record slow
moving objects.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Press the SLOW SHUTTER button.
3. Each time you press the SLOW SHUTTER
button, SHUTTER SPEED is changed to S1/25,
S1/13, S1/6, off.
4. To exit, press the SLOW SHUTTER button.
Notes
I
When using "SLOW SHUTTER" the image takes on a slow motion
like effect.
I
The SLOW SHUTTER function will not operate in EASY mode.
60
60
Pokroãilé metody záznamu
SLOW SHUTTER (Zpomalení závûrky)
✤ Funkce SLOW SHUTTER je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Ovládáním rychlosti závûrky lze pofiídit záznam pomalu se
pohybujících objektÛ.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko SLOW SHUTTER.
3. S kaÏd˘m stiskem tlaãítka SLOW SHUTTER se
rychlost závûrky mûní — S1/25, S1/13, S1/6, off.
4. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka SLOW
SHUTTER.
Poznámky
I
Pfii pouÏití "SLOW SHUTTER" budou zábûry pfiipomínat
zpomalen˘ film.
I
Funkce SLOW SHUTTER není k dispozici v reÏimu EASY.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: