Download  Print this page

Setting The Quick Menu; Nastavení Rychlé Nabídky (quick Menu) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
I WHT. BALANCE (see page 46)
-
Each time you select WHT. BALANCE and push the MENU
SELECTOR, you can choose between preset WHT.BALANCE
values and AUTO. As in PROGRAM AE, you can't choose
between Auto and WHT.BALANCE values it they have not
been preset.
I FOCUS (Auto Focus/Manual Focus) (see page 62)
-
Each time you select FOCUS and push the MENU
SELECTOR, the FOCUS is switched to either Manual Focus
(MF) or Auto Focus (
I SHUTTER SPEED & EXPOSURE
-
You can set values for SHUTTER SPEED and EXPOSURE by
selecting (
) icon and pushing the MENU SELECTOR.
For more information, see the next page.

Setting the Quick menu

1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Move the MENU SELECTOR to select a function
you want and then push the MENU SELECTOR to
change the values.
Notes
I
Quick menu function will not operate
in EASY mode.
I
If you are using the M.FOCUS(MF)
function, you cannot use the Quick
menu.
If you want to use the Quick menu
function, release the M.FOCUS(MF) mode.
58
58
).
DIS
DSE
MIRROR
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
FOCUS
SHUTTTER
SHUTTER
EXPOSURE
EXPOSURE
Pokroãilé metody záznamu
I WHT.BALANCE (viz str. 46)
-
Pfii kaÏdé volbû poloÏky WHT.BALANCE (vyváÏení bílé) a
stisku ovladaãe MENU SELECTOR se stfiídavû pfiepíná
pfiednastavená hodnota a automatické nastavení AUTO.
Pokud nejsou hodnoty pfiítomny, nelze je stejnû jako u poloÏky
PROGRAM AE mûnit.
I FOCUS (Auto Focus / Manual Focus) (automatické ostfiení /
ruãní ) (viz str. 62)
-
Pfii kaÏdé volbû poloÏky FOCUS a stisku ovladaãe MENU
SELECTOR se funkce FOCUS se pfiepíná mezi Manual Focus
(manuální zaostfiování) (MF) a Auto Focus (automatické
zaostfiování) (
).
I SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Rychlost závûrky a clona)
-
Rychlost závûrky a clonu mÛÏete nastavit volbou ikony (
a stiskem ovladaãe MENU SELECTOR.
Podrobnûj‰í informace vyhledejte v následující kapitole.
Nastavení Rychlé nabídky (QUICK MENU)
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Otáãením ovladaãe MENU SELECTOR zvolte
poÏadovanou funkci a stiskem ovladaãe zmûÀte
hodnotu jejího nastavení.
I
STBY
0 : 0 0 : 0 0
I
WL.REMOTE
1 2 : 0 0
DATE/TIME
1 0 . J A N . 2 0 0 4
CZECH
Poznámky
Funkce QUICK MENU není k
dispozici v reÏimu EASY.
Pokud pouÏíváte funkci M.FOCUS
(ruãní zaostfiování - MF), rychlou
nabídku QUICK MENU nelze
pouÏít. Pokud ji chcete pouÏít,
funkci M.FOCUS (MF) vypnûte.
)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: