Download  Print this page

Easy Mode (for Beginners); ReÏim Easy (pro Zaãáteãníky) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording

EASY Mode (for Beginners)

✤ The EASY mode allows a beginner to easily make good
recordings.
I
The EASY mode only operates in CAMERA mode.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. By pressing the EASY button, all functions on the
camera will be set to off and the recording settings
will be set to the following basic modes:
I
Battery level, recording mode, counter,
DATE/TIME, and DIS (
I
The word "EASY.Q" will appear on the LCD at
the same time.
However, the DATE/TIME will only be seen if it
has been previously set. (see page 55)
3. Press START/STOP to start recording.
I
Recording will begin using the basic automatic
settings.
4. Pressing the EASY button again in the STBY mode
and then turns the EASY mode off.
I
The EASY function will not turn off while you are recording.
I
The camera will return to the settings that were set prior to
activating EASY mode.
Notes
I
In EASY mode, certain functions are not available, such as MENU,
BLC, AF/MF.
-
If you want to use these functions, you must first switch the
EASY mode off.
I
The EASY mode settings are deleted when the battery pack is
uninstalled from the camcorder and therefore, they must be reset
when a battery pack has been replaced.
) will be displayed.
EASY
Pokroãilé metody záznamu
ReÏim EASY (Pro zaãáteãníky)
✤ ReÏim EASY usnadÀuje pofiizování kvalitních zábûrÛ
zaãáteãníkÛm.
I
ReÏim EASY je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Pfii stisku tlaãítka EASY budou v‰echny funkce
kamery vypnuty a záznam bude nastaven v
následujících základních reÏimech:
I
Budou zobrazeny údaje: kapacita baterie,
reÏim záznamu, poãítadlo, DATE/TIME a
DIS (
I
Na LCD monitoru se souãasnû zobrazí nápis
STBY
0 : 0 0 : 0 0
"EASY.Q"
5 5 min
(Údaj datum/ãas se v‰ak zobrazí jen pokud
byl dfiíve nastaven – viz strana 55).
3. Stiskem tlaãítka START/STOP spusÈte záznam.
1 2 : 0 0
I
Bude pofiízen záznam se základním
1 0 . J A N . 2 0 0 4
automatick˘m nastavením.
4. Dal‰ím stiskem tlaãítka EASY se videokamera pfiepne do reÏimu
STBY a reÏim EASY bude ukonãen.
I
Bûhem záznamu nelze funkci EASY vypnout.
I
Kamera se vrátí k nastavení, ve kterém byla pfied aktivací
reÏimu EASY.
Poznámky
I
V reÏimu EASY nejsou urãité funkce k dispozici: MENU (nabídka),
BLC (kompenzace protisvûtla), AF/MF (automatické ostfiení/ruãní).
-
Pokud chcete tyto funkce vyuÏívat, musíte reÏim EASY nejprve
ukonãit.
I
Pfii vyjmutí baterie z kamery bude nastavení reÏimu EASY
vyfiazeno a pfii v˘mûnû baterie musí b˘t proto znovu nastaveno.
CZECH
).
61
61

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: