Download  Print this page

Dubbed Audio Playback; Pfiehrávání Dabovaného Zvukového Záznamu - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording

Dubbed audio Playback

1. Set the power switch to the PLAYER mode.
2. Insert the dubbed tape and press MENU button.
3. Move the MENU SELECTOR to highlight A/V.
4. Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
5. Use the MENU SELECTOR to select AUDIO
SELECT from the submenu.
6. Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
7. Using the MENU SELECTOR, select the AUDIO
playback channel.
I
Push the MENU SELECTOR to confirm the audio playback
channel.
-
SOUND1 : play the original sound.
-
SOUND2 : play the dubbed sound.
-
MIX(1+2) : play back SOUND1 and 2 equally mixed.
8. To exit, press the MENU button.
9. Press the
(PLAY/STILL) button to playback the dubbed tape.
Note
When you playback added sound (SOUND2 or MIX mode), you may
experience loss of sound quality.
66
66
Pokroãilé metody záznamu
Pfiehrávání dabovaného zvukového záznamu
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
SOUND1
WIND CUT
PB DSE
PLAYER MODE
A / V SET
AUDIO SELECT
SOUND [ 1 ]
SOUND [ 2 ]
MIX [ 1 + 2 ]
8. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
9. Tlaãítkem
Poznámka
Pfii pfiehrávání dabovaného zvuku (kanál SOUND 2 nebo reÏim MIX)
mÛÏe dojít ke zhor‰ení zvukové kvality.
1. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
2. Do kamery vloÏte dabovanou kazetu a stisknûte
tlaãítko MENU.
3. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku A/V.
4. Stiskem ovladaãe vstupte do vedlej‰í nabídky.
5. Pomocí ovladaãe MENU SELECTOR zvolte ve
vedlej‰í nabídce poloÏku AUDIO SELECT.
6. Stiskem ovladaãe vstupte do vedlej‰í nabídky.
7. Pomocí ovladaãe MENU SELECTOR zvolte
pfiehrávan˘ AUDIO kanál.
I
Stiskem ovladaãe potvrìte volbu
pfiehrávaného audio kanálu.
-
SOUND 1: pfiehrávání originálního zvuku.
-
SOUND 2: pfiehrávání dabovaného zvuku.
-
MIX(1+2): pfiehrávání obou v˘‰e
zvukov˘ch záznamÛ kanálÛ souãasnû.
(PLAY/STILL) spusÈte pfiehrávání dabované kazety.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: