Download  Print this page

Maintenance; After Finishing A Recording; ÚdrÏba; Po Ukonãení Záznamu - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Maintenance

After finishing a recording

✤ At the end of a recording you must remove the power source.
✤ When recording with a Lithium Ion Battery Pack, leaving the pack
on the camcorder can reduce the life span of the battery. Hence, it
should be removed from the camcorder.
1. Slide the TAPE EJECT switch in the direction
of the arrow.
I
Opening the cassette door ejects the tape
automatically.
I
Please wait while the tape is completely
ejected.
2. After removing the tape, close the door and
store the camcorder in a dust free
environment.
I
Dust and other foreign materials can cause square-shaped
noise or jerky images.
3. Set the power switch to the OFF mode.
4. Disconnect the power source or remove the Lithium Ion Battery
Pack.
I
Press the BATTERY RELEASE button and slide the battery
pack in the direction of the arrow.
ÚdrÏba
Po skonãení záznamu
✤ Po skonãení záznamu je nutno odpojit napájecí zdroj.
✤ Pokud po ukonãení záznamu ponecháte ve videokamefie Lithium-
Ionovou baterii, mÛÏe dojít ke sníÏení její Ïivotnosti. Z toho dÛvodu
by mûla b˘t z kamery vyjmuta.
2
1
3
4
3. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy OFF (vypnuto).
4. Odpojte síÈov˘ adaptér nebo vyjmûte Lithium-Ionovou baterii.
I
Stisknûte a podrÏte tlaãítko BATTERY RELEASE a baterii
vysuÀte ve smûru ‰ipky.
1. Páãku TAPE EJECT posuÀte ve smûru
‰ipky.
I
Po otevfiení dvífiek kazetového prostoru
se kazeta automaticky vysune.
I
Vyãkejte prosím aÏ do úplného
vysunutí kazety.
2. Po vyjmutí kazety dvífika uzavfiete a
videokameru uloÏte v bezpra‰ném
prostfiedí.
I
Prach a ostatní cizí ãásteãky mohou
zpÛsobit mozaikové zkreslení nebo
nestabilitu obrazu.
CZECH
101
101

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: