Download  Print this page

Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book Page 3

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Contents
Advanced Recording ............................................... 36
Use of various Functions .................................................................................... 36
Setting menu items ....................................................................................... 36
M.REC or M.PLAY mode............................................................................... 37
Availability of functions in each mode .......................................................... 38
CLOCK SET ................................................................................................ 39
WL. REMOTE .............................................................................................. 40
BEEP SOUND (VP-D323i/D325i/D327i only) ............................................... 41
SHUTTER SOUND (VP-D323i/D325i/D327i only) ..................................... 42
DEMONSTRATION ..................................................................................... 43
PROGRAM AE ............................................................................................ 44
Setting the PROGRAM AE ........................................................................... 45
WHT. BALANCE (WHITE BALANCE) ......................................................... 46
Zooming In and Out ...................................................................................... 47
TELE MACRO ................................................................................................47
Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM ................................................... 48
Digital Zoom ................................................................................................. 48
DIS (Digital Image Stabilizer) ....................................................................... 49
DSE (Digital Special Effects) SELECT ........................................................ 50
Selecting an effect ........................................................................................ 51
REC MODE ................................................................................................. 52
AUDIO MODE ............................................................................................. 53
WIND CUT ................................................................................................... 54
DATE/TIME .................................................................................................. 55
TV DISPLAY ................................................................................................ 56
Using Quick Menu ............................................................................................. 57
Setting the Quick menu ................................................................................ 58
SHUTTER SPEED & EXPOSURE ............................................................. 59
SLOW SHUTTER(Low Shutter Speed) ............................................................ 60
EASY Mode (for Beginners) ............................................................................... 61
AF/MF (Auto Focus/Manual Focus) ................................................................... 62
Auto Focusing ............................................................................................... 62
Manual Focusing .......................................................................................... 62
BLC (Back Light Compensation) ........................................................................ 63
Fade In and Out .................................................................................................. 64
To Start Recording ........................................................................................ 64
To Stop Recording (use FADE IN / FADE OUT) ......................................... 64
Audio dubbing .................................................................................................... 65
Dubbing sound............................................................................................... 65
Dubbed Audio Playback ............................................................................... 66
PHOTO Image Recording ................................................................................... 67
Searching for a PHOTO picture ................................................................... 67
Obsah
Pokroãilé metody záznamu........................................36
PouÏití rÛzn˘ch funkcí...........................................................................................36
Nastavení poloÏek nabídky...........................................................................36
Nastavení kamery do reÏimu CAMERA nebo PLAYER a M.REC
nebo M.PLAY ...............................................................................................37
Dostupnost funkcí v jednotliv˘ch reÏimech .................................................38
CLOCK SET (nastavení hodin)....................................................................39
WL. REMOTE (dálkov˘ ovládaã) .................................................................40
(pouze model VP-D323i/D325i/D327i).........................................................42
DEMONSTRATION (ukázka).......................................................................43
PROGRAM AE .............................................................................................44
Nastavení Programu AE...............................................................................45
WHT.BALANCE (vyváÏení bílé) ..................................................................46
Transfokace k objektu a od objektu ............................................................47
Tele MACRO (makro zábûr) ........................................................................47
DIGITAL ZOOM (digitální transfokace) ......................................................48
DIS (digitální stabilizátor obrazu) ................................................................49
DSE SELECT (volba speciálních digitálních efektÛ) ...................................50
Volba efektu ..................................................................................................51
REC MODE (reÏim záznamu)......................................................................52
AUDIO MODE (reÏim zvuku) ......................................................................53
WIND CUT (potlaãení hluku zpÛsobeného vûtrem) ..................................54
DATE/TIME (datum/ãas) ..............................................................................55
TV DISPLAY .................................................................................................56
PouÏití funkce Quick Menu (rychlá nabídka) .......................................................57
Nastavení Rychlé nabídky (Quick Menu).....................................................58
SLOW SHUTTER (nízká rychlost závûrky)..........................................................60
ReÏim EASY (pro zaãáteãníky) ...........................................................................61
AF/MF (automatické ostfiení/ruãní) .....................................................................62
Automatické ostfiení .....................................................................................62
Ruãní ostfiení.................................................................................................62
BLC (kompenzace protisvûtla) ............................................................................63
Funkce Fade In a Fade Out (rozetmívání a zatmívání) ......................................64
Zahájení záznamu ........................................................................................64
Audio dabing ........................................................................................................65
Dabování zvuku ............................................................................................65
Pfiehrávání dabovaného zvukového záznamu ............................................66
PHOTO - záznam statického obrazu (fotografie) ................................................67
Vyhledávání snímku v reÏimu PHOTO..........................................................67
CZECH
3 3

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: