Download  Print this page

System Requirements; Recording With A Dv Connection Cable (vp-d323i/d325i/d327i Only); PoÏadavky Na Systém; Záznam S Propojovacím Dv Kabelem (pouze Model Vp-d323i/d325i/d327i) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
IEEE 1394 Data Transfer
G System requirements
I
CPU : faster Intel
®
Pentium III™ 450Mhz compatible.
I
Operating system : Windows
I
Main memory : more than 64 MB RAM
I
IEEE1394 add-on card or built in IEEE1394 card
Recording with a DV connection cable
(VP-D323i/D325i/D327i only)
1. Set the power switch to PLAYER mode.
2. Connect the DV cable (not supplied)
from the DV IN/OUT port of the
camcorder to the DV IN/OUT port of the
other DV device.
I
Make sure that (
) DV IN
DV
appears on the screen.
3. Press the START/STOP button to begin
REC PAUSE mode.
I
PAUSE is displayed on the OSD.
4. Start playback on the other DV device while you monitor
the picture.
5. Press the START/STOP button to start recording.
I
If you want to pause recording momentarily, press
the START/STOP button again.
6. To stop recording, press the
Notes
I
When using this camcorder as a recorder, the pictures that appear
on a monitor may seem uneven, however recorded pictures will not
be affected.
I
Operation are not guaranteed for all the recommanded computer
environments mentioned above.
80
80
®
98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2)
(STOP) button.
Pfienos dat prostfiednictvím rozhraní IEEE 1394
G PoÏadavky na systém
I
CPU: kompatibilní s Intel
®
Pentium III™ 450 MHz nebo rychlej‰í
I
Operaãní systém: Windows‚ 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2)
I
PamûÈ RAM: více neÏ 64 MB
I
Pfiídavná nebo vestavûná karta s rozhraním IEEE 1394
Záznam s propojovacím DV kabelem
(pouze model VP-D323i/D325i/D327i)
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu
2. Pomocí DV kabelu (není souãástí
3. Tlaãítkem START/STOP pfiepnûte kameru do reÏimu REC
PAUSE.
I
Na LCD monitoru se zobrazí nápis "PAUSE".
4. Na pfiipojeném DV zafiízení spusÈte pfiehrávání a sledujte obraz na
videokamefie.
5. Stiskem tlaãítka START/STOP spusÈte záznam.
I
Chcete-li záznam doãasnû pfieru‰it, stisknûte znovu tlaãítko
START/STOP.
6. Záznam ukonãíte stiskem tlaãítka
Poznámky
I
Pfii pouÏití videokamery jako videorekordéru se zobrazení na LCD
monitoru mÛÏe jevit jako nestabilní, zaznamenávan˘ obraz v‰ak
nebude ovlivnûn.
I
Správn˘ prÛbûh ãinnosti není u v‰ech v˘‰e popsan˘ch operaãních
systémÛ zaruãen.
CZECH
PLAYER.
dodávky) propojte rozhraní DV
IN/OUT videokamery s rozhraním
DV IN/OUT jiného DV zafiízení.
I
Ovûfite si, zda je na LCD
monitoru zobrazen nápis
"(
) DV IN".
DV
(STOP).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: