Download  Print this page

Dis (digital Image Stabilizer); Dis (digitální Stabilizátor Obrazu) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G DIS (Digital Image Stabilizer)
✤ The DIS function works in CAMERA mode only.
✤ DIS (Digital Image Stabilizer) is a function that compensates for
any shaking or hand movement while holding the camcorder
(within reasonable limits).
✤ It provides more stable pictures when:
I
Recording with the zoom
I
Recording a small object close-up
I
Recording and walking at the same time
I
Recording through the window of a vehicle
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
3. Move the MENU SELECTOR highlight to
CAMERA and push the MENU SELECTOR.
I
The sub menu list will appear.
4. Move the MENU SELECTOR to activate the DIS
function, push the MENU SELECTOR.
I
The DIS menu is changed to ON.
I
If you do not want to use the DIS function, set
the DIS menu to OFF.
5. To exit, press the MENU button.
Notes
I
It is recommended that you deactivate the DIS function when
using a tripod.
I
If you use the DIS function, the picture quality may deteriorate.
Pokroãilé metody záznamu
G DIS (Digitální stabilizátor obrazu)
✤ Funkce DIS je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Digitální stabilizátor (DIS) kompenzuje otfiesy kamery pfii
záznamu z ruky (v rámci pfiijateln˘ch mezí).
✤ Tato funkce poskytuje stabilnûj‰í obraz pfii:
I
Natáãení s transfokátorem
I
Natáãení mal˘ch objektÛ z tûsné blízkosti
I
Natáãení bûhem chÛze
I
Natáãení skrz okno vozidla
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
PROGRAM AE
A/V
WHT. BALANCE
MEMORY
D.ZOOM
DIS
VIEWER
DSE SELECT
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
Poznámky
I
Pfii natáãení se stativem doporuãujeme funkci DIS vypnout.
I
Pfii pouÏití funkce DIS mÛÏe dojít ke sníÏení kvality obrazu.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku CAMERA a ovladaã stisknûte.
I
Zobrazí se seznam poloÏek vedlej‰í nabídky.
4. Ovladaãem MENU SELECTOR aktivujte funkci
DIS a ovladaã stisknûte.
I
Nabídka DIS se zmûní na ON (zapnuto).
I
JestliÏe nechcete funkci DIS pouÏívat,
vypnûte ji (OFF).
5. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
CZECH
49
49

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: