Download  Print this page

Using The Lithium Ion Battery Pack; Charging The Lithium Ion Battery Pack; PouÏívání Lithium-ionové Akumulátorové Baterie; Nabíjení Lithium-ionové Baterie - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Preparation

Using the Lithium Ion Battery Pack

✤ The amount of continuous recording time available depends on.
-
The type and capacity of the battery pack you are using.
-
How often the Zoom function is used.
It is recommended that you have several batteries available.

Charging the Lithium Ion Battery Pack

1. Attach the battery pack to the camcorder.
2. Connect the AC Power adapter to an AC
cord and connect the AC cord to a wall
socket.
3. Connect the DC cable to the DC jack
socket on the camcorder.
4. Turn the Camera power switch to off,
and the charging indicator will start to
flash, showing that the battery is
charging.
Blinking time
Once per second
Twice per second
Three times per second
Blinking stops and stays on
On for a second and
off for a second
5. When the battery is fully charged, disconnect the
battery pack and the AC Power adapter from the
camcorder.
I
Even with the power switched off, the battery pack
will still discharge if it is left connected to the
camcorder.
Notes
I
The battery pack may be charged a little at the time of purchase.
I
To prevent reduction in the life and capacity of the battery pack,
24
24
always remove it from the camcorder after it is fully charged.
Power Switch
Charging rate
Less than 50%
50% ~ 75%
75% ~ 90%
90% ~ 100%
Error - Reset the battery pack and
the DC cable
4
Pfiíprava
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie
✤ Celková doba záznamu závisí:
-
Na typu a kapacitû pouÏívané akumulátorové baterie.
-
Na frekvenci pouÏívání transfokace (funkce zoom).
Doporuãujeme Vám, abyste mûli k dispozici nûkolik baterií.
Nabíjení Lithium-Ionové baterie
1. Akumulátorovou baterii pfiipevnûte
ke kamefie.
2. K síÈovému adaptéru pfiipojte síÈov˘
kabel a jeho vidlici zastrãte do zásuvky.
3. Do zdífiky DC na kamefie pfiipojte
DC kabel.
4. Hlavní vypínaã videokamery pfiepnûte
do polohy OFF. Indikátor nabíjení
zaãne blikat a indikuje tak nabíjení
baterie.
Frekvence blikání
Jednou za sekundu
Dvakrát za sekundu
Tfiikrát za sekundu
Blikání skonãí a indikátor se
trvale rozsvítí
Indikátor jednu sekundu svítí,
druhou sekundu nesvítí
5. Pokud je baterie plnû nabita, odpojte baterii a síÈov˘
adaptér od kamery.
I
Pokud baterii ponecháte na kamefie, bude se stále
vybíjet (i kdyÏ je spínaã kamery v poloze OFF).
Poznámky
I
Baterie mÛÏe b˘t v dobû zakoupení trochu nabita.
I
Nabitou baterii z videokamery vÏdy vyjmûte, aby
nedocházelo ke zkracování její Ïivotnosti a sniÏování
kapacity.
CZECH
StupeÀ nabití
Ménû neÏ 50 %
50 % ~ 75 %
75 % ~ 90 %
90 % ~ 100 %
Porucha - Odpojte baterii a
DC kabel

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: