Download  Print this page

Recording In Player Mode (vp-d323i/d325i/d327i Only); Záznam V ReÏimu Player (pouze Model Vp-d323i/d325i/d327i) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Recording in PLAYER mode
Recording in PLAYER mode
✤ You can use this camcorder as a recorder.
✤ You can record a tape from VCR or TV.
1. Connect the camcorder and VCR or TV with the
Multi-AV cable.
2. Set the power switch of the camcorder to
PLAYER mode.
3. Turn on the VCR or TV.
4. Insert the blank tape with protection tab closed into
the camcorder.
I
If you want to record from a connected VCR,
insert a recorded VHS tape into the VCR.
5. Push the MENU button, move the
MENU SELECTOR to highlight A/V and push the
MENU SELECTOR.
6. Move the MENU SELECTOR to highlight AV
IN/OUT and push the MENU SELECTOR to select
AV IN/OUT.
7. Move the MENU SELECTOR to highlight AV IN
or S-VIDEO IN and push the MENU SELECTOR.
I
"AV IN" and picture appear on the LCD monitor.
I
OUT: Releases the INPUT mode
I
AV IN : When signals are received from the
Audio/Video input jacks
I
S-VIDEO IN : When signals are received from the
the S-video (S-Jack plug) and Audio inputs
8. Press the START/STOP button to set the camcorder to
REC PAUSE mode.
I
"PAUSE" on the LCD monitor.
9. Select the TV program or playback the VHS tape.
10. Press START/STOP button to start recording.
I
If you want to pause recording for a while,
press the START/STOP button again.
11. To stop recording, press the
Notes
I
When you record the images being played back on
analog VCR, if they are not being played back in normal
speed, (for example, more than double speed or slow
playback), only grey image appears on the camcorder.
I
If you want to see the camcorder picture with a TV, set AV IN/OUT
menu to OUT.
78
78
(VP-D323i/D325i/D327i only)
VCR
TV
ANTENNA
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
PLAYER MODE
A / V SET
(STOP) button.
AV IN/OUT
OUT
AV IN
S-VIDEO IN
Záznam v reÏimu PLAYER
Záznam v reÏimu PLAYER
✤ Tuto videokameru mÛÏete pouÏít jako videorekordér.
✤ Na kazetu mÛÏete pofiídit záznam z videorekordéru (VCR) nebo televizoru.
1. Pomocí Multi-AV kabelu propojte videokameru s
VIDEO
videorekordérem nebo televizorem.
AUDIO(L)
2. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
AUDIO(R)
3. Zapnûte videorekordér nebo televizor.
S-VIDEO
4. Do videokamery vloÏte prázdnou kazetu, která
není zaji‰tûna proti náhodnému vymazání (otvor
západky zakryt).
A/V OUT
I
CAMCORDER
5. Stisknûte tlaãítko MENU, ovladaãem MENU
SELECTOR zv˘raznûte poloÏku A/V a ovladaã
stisknûte.
6. Otáãením ovladaãe MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku AV IN/OUT a stiskem ovladaãe zvolte AV
IN/OUT.
7. Otáãením ovladaãe MENU SELECTOR
zv˘raznûte poloÏku AV IN nebo S-VIDEO IN a
ovladaã stisknûte.
I
I
I
I
12
8. Stiskem tlaãítka START/STOP pfiepnûte videokameru
SOUND1
do reÏimu záznamové pauzy (REC PAUSE).
I
Na LCD monitoru se zobrazí nápis "PAUSE"
OUT
9. Zvolte TV program nebo na videorekordéru zapnûte
pfiehrávání.
10. Stiskem START/STOP spusÈte záznam.
I
Chcete-li záznam pozastavit, stisknûte znovu
tlaãítko START/STOP.
11. Záznam ukonãíte stiskem tlaãítka
Poznámky
I
Pokud pofiizujete záznam nahrávky pfiehrávané na
analogovém videorekordéru, kter˘ nepfiehrává normální
rychlostí (pfiehráváte napfi. dvojnásobnou rychlostí nebo
zpomalenû), na videokamefie bude zobrazen pouze
‰ed˘ obraz.
I
Pokud chcete obraz videokamery sledovat na televizoru, pfiepnûte
nabídku AV IN/OUT na OUT.
CZECH
(pouze model VP-D323i/D325i/D327i)
Chcete-li nahrávat z pfiipojeného
videorekordéru, vloÏte do videorekordéru
nahranou kazetu VHS.
Na LCD monitoru se zobrazí "AV IN" a obraz.
OUT: Ukonãení reÏimu INPUT
AVIN: Signály jsou pfiijímány z vstupÛ
Audio/Video
S-VIDEO IN: Signály jsou pfiijímány ze vstupÛ
S-video (konektor S-VIDEO) a Audio
(STOP).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: