Download  Print this page

Connecting A Power Source; To Use The Ac Power Adapter And Dc Cable; To Select The Camcorder Mode; Pfiipojení Napájecího Zdroje - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Preparation

Connecting a Power Source

There are two types of power source that can be connected to your
camcorder.
-
The AC Power Adapter and AC cord : used for indoor recording.
-
The Battery Pack : used for outdoor recording.

To use the AC Power adapter and DC Cable

1. Connect the AC Power adapter to the
AC cord.
2. Connect the AC cord to a wall
socket.
Notes
I
You must use the AC Power adapter
of AA-E8 TYPE.
I
The plug and wall socket type may
differ according to your resident
country.
3. Connect the DC cable to the
DC jack socket of the camcorder.
4. Set the camcorder to each mode by
holding down the tab on the power
switch and turning it to the CAMERA
or PLAYER mode.

To select the CAMCORDER mode

✤ If you want to use this unit as a camcorder,
set the mode switch to TAPE position.
✤ If you want to use this unit as a DSC
(Digital Still Camera), set the mode switch to
MEMORY CARD position.
Pfiíprava
Pfiipojení napájecího zdroje
Videokameru mÛÏete napájet dvûma zpÛsoby:
-
-
PouÏití síÈového adaptéru a stejnosmûrného DC napájecího kabelu
Power Switch
< CAMERA mode >
SíÈov˘m adaptérem a kabelem: pouÏívá se pfii záznamu v
interiéru.
Akumulátorovou baterii: pouÏívá se pfii záznamu v exteriérech.
1. Do síÈového adaptéru pfiipojte
2. Vidlici kabelu pfiipojte do zásuvky.
Poznámka
I
I
3. Stejnosmûrn˘ DC kabel pfiipojte
4. PfiidrÏením pfiepínaãe napájení a
< PLAYER mode >
Volba reÏimu CAMCORDER
✤ JestliÏe chcete pfiístroj pouÏívat jako
videokameru, pfiepínaã reÏimu nastavte do
polohy TAPE.
✤ JestliÏe chcete pfiístroj pouÏívat jako DSC
(digitální fotoaparát), pfiepínaã reÏimu nastavte
do polohy Memory Card.
CZECH
síÈov˘ kabel.
Je nutno pouÏít síÈov˘ adaptér
typu AA-E8.
Vidlice a zásuvka se mohou li‰it
podle zemû va‰eho pobytu.
do zdífiky DC na videokamefie.
pfiepnutím do reÏimu CAMERA
nebo PLAYER nastavte provozní
reÏim videokamery.
23
23

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: