Download  Print this page

Mpeg Playback; Pfiehrávání Mpeg - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

MPEG Playback

✤ The MPEG Playback function works in M. PLAY mode only.
✤ You can play the moving picture images on the Memory Card.
✤ During the MPEG4 playback, you can hear sound at the PC speaker only.
(You cannot hear it from the speaker onto a camcorder and TV)
1. Set the mode switch to Memory Card position.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
3. Press the MENU button and move the MENU
SELECTOR to highlight MEMORY.
4. Push the MENU SELECTOR to enter sub-menu.
5. Use the MENU SELECTOR to select MPEG4 from the
sub-menu. (M. PLAY SELECT)
6. To exit the menu, push the MENU button.
7. Using the
(FWD) and
for the moving picture that you want to playback.
8. Press the
(PLAY/STILL) button.
I
The moving pictures recorded onto the Memory
Card are played back.
Notes
I
There could be any broken or mosaic pictures while
playing the MPEG4 moving picture images, but it is
not malfunction.
I
Sharp G.726 Audio Codec is automatically installed
through Internet when you play the MPEG4 file.
I
If sharp G.726 Audio Codec is not properly installed
on your PC, it could not play Audio in the MPEG4
file.
I
The moving picture images that you recorded in the
Memory Card might not be allowed to play by the
camcorder of another brands.
I
The MPEG4 file recorded by another camcorder might not be
allowed to play by this camcorder.
-
You need Microsoft Windows Media Player Version 9 or higher
version and Sharp G.726 Audio Codec in order to play MPEG4 file
on the Memory Card on your PC. (Microsoft Windows Media
Player Version 9 (Eng) is included in the CD that is supplied.)
-
You can download the Microsoft Windows Media Player applied
each languages on Microsoft Website,
"http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
100
100
default.asp".
M.PLAY MODE
(REV) buttons search
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
M.PLAY MODE
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROJECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
ReÏim digitálního fotoaparátu
Pfiehrávání MPEG
Pfiehrávání MPEG je k dispozici pouze v reÏimu M.PLAY.
UmoÏÀuje sledování pohybliv˘ch zábûrÛ uloÏen˘ch na pamûÈové kartû.
Bûhem pfiehrávání MPEG4 usly‰íte zvuk pouze z reproduktoru PC.
(Zvuk z vestavûného reproduktoru videokamery a z televizoru není k
dispozici).
1. Pfiepínanaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
3. Stisknûte tlaãítko MENU a otáãením ovladaãe
MENU SELECTOR zv˘raznûte poloÏku MEMORY.
4. Stiskem ovladaãe vyvolejte vedlej‰í nabídku.
5. Z vedlej‰í nabídky zvolte pomocí ovladaãe MENU
SELECTOR poloÏku MPEG4 (M. PLAY SELECT).
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
7. Tlaãítky
kter˘ hodláte pfiehrát.
M.PLAY SELECT
8. Stisknûte tlaãítko
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
I
Kamera pfiehraje pohyblivé zábûry uloÏené na
PRINT MARK
pamûÈové kartû.
PROTECT
FILE NO
DELETE
Poznámky
FORMAT
I
Pfii pfiehrávání pohybliv˘ch zábûrÛ ve formátu
MPEG4 mÛÏe docházet k rozpadÛm obrazu nebo
vzniku mozaikov˘ch rastrÛ, nejedná se v‰ak o
závadu.
I
Pfii spu‰tûní souboru MPEG4 se z Internetu
MPEG4
automaticky nainstaluje Audio kodek Sharp G.726.
SF
352X288
I
Pokud není Audio Kodek Sharp G.726 na PC
000
správnû ainstalován, pohyblivé zábûry nelze
SERIES
pfiehrávat se zvukem.
I
Pfiehrávání pohybliv˘ch zábûrÛ uloÏen˘ch na
pamûÈové kartû nemusí b˘t na videokamerách
jin˘ch v˘robcÛ moÏné.
I
Pfiehrání souboru MPEG4 uloÏeného jinou videokamerou nemusí b˘t
na této videokamefie moÏné.
-
K pfiehrávání souborÛ MPEG4 z pamûÈové karty na PC budete
potfiebovat pfiehrávaã Microsoft Windows Media Player verze 9
nebo vy‰‰í a Audio kodek Sharp G. 726. (Pfiehrávaã Microsoft
Windows Media Player Verze 9 (angl.) je souãástí pfiiloÏeného
CD).
-
Pfiehrávaã Microsoft Windows Media Player ve v‰ech jazykov˘ch
variantách si mÛÏete stáhnout z webového serveru Microsoft:
"http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download
default.asp".
CZECH
(FWD) a
(REV) vyhledejte zábûr,
(PLAY/STILL).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: