Download  Print this page

Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book Page 5

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Contents
Structure of folders and files on the Memory Card ...................................... 86
Image Format ............................................................................................... 86
Selecting the CAMCORDER mode .................................................................... 86
MEMORY FILE NUMBER .................................................................................. 87
Selecting the image quality ................................................................................. 88
Select the image quality .............................................................................. 88
Number of images on the Memory Card ..................................................... 88
Recording images to a Memory Card .......................................................... 89
Recording an image from a cassette as a still image ................................ 90
Viewing Still images ............................................................................................ 91
To view a Single image.................................................................................. 91
To view a slide show...................................................................................... 91
To view the Multi Display ............................................................................... 92
Copying still images from a cassette to Memory Card ....................................... 93
Marking images for printing ................................................................................ 94
Protection from accidental erasure...................................................................... 95
Deleting Still images ........................................................................................... 96
Formatting the Memory Card .............................................................................. 97
Attention ........................................................................................................ 97
MPEG RECORDING .......................................................................................... 98
Selecting the moving picture sizes ..................................................................... 99
MPEG Playback ................................................................................................ 100
Maintenance........................................................... 101
After finishing a recording ................................................................................. 101
Cleaning and Maintaining the Camcorder......................................................... 102
Cleaning the Video Heads ......................................................................... 102
Using Your Camcorder Abroad ......................................................................... 103
Power sources ............................................................................................ 103
Colour system ............................................................................................. 103
Troubleshooting...................................................... 104
Troubleshooting ................................................................................................. 104
Self Diagnosis Display ................................................................................ 104
Moisture Condensation ............................................................................... 104
Self Diagnosis Display in M.REC, M.PLAY mode ..................................... 105
Specifications...........................................................107
INDEX .................................................................... 108
Obsah
Struktura sloÏek a souborÛ na pamûÈové kartû ..........................................86
Obrazov˘ formát ...........................................................................................86
Volba reÏimu CAMCORDER................................................................................86
âÍSLOVÁNÍ SOUBORÒ .......................................................................................87
Kvalita fotografie....................................................................................................88
Volba kvality fotografie .................................................................................88
Poãet fotografií na pamûÈové kartû..............................................................88
Záznam fotografií na pamûÈovou kartu........................................................89
Záznam snímku z kazety jako fotografie .....................................................90
ProhlíÏení fotografií ...............................................................................................91
ProhlíÏení jednotliv˘ch snímkÛ.....................................................................91
ProhlíÏení snímkÛ v sekvenci .......................................................................91
ProhlíÏení nûkolika snímkÛ souãasnû..........................................................92
Kopírování fotografií z kazety na pamûÈovou kartu .............................................93
Oznaãování fotografií pro tisk ...............................................................................94
Ochrana pfied neÏádoucím vymazáním ...............................................................95
Mazání fotografií....................................................................................................96
Formátování pamûÈové karty................................................................................97
Upozornûní ...................................................................................................97
Záznam MPEG .....................................................................................................98
Nastavení velikosti pohybliv˘ch zábûrÛ................................................................99
Pfiehrávání MPEG...............................................................................................100
ÚdrÏba ....................................................................101
Po ukonãení záznamu ........................................................................................101
âi‰tûní a péãe o videokameru ............................................................................102
âi‰tûní video hlav .......................................................................................102
PouÏívání videokamery v cizinû .........................................................................103
Napájení ......................................................................................................103
Systém barev..............................................................................................103
Vyhledávání závad ..................................................104
Vyhledávání závad ..............................................................................................104
Vlastní diagnostika .....................................................................................104
Kondenzace vlhkosti...................................................................................104
Vlastní diagnostika v reÏimech M.REC/M.PLAY .....................................105
Technické údaje .......................................................107
ÍK ..................................................................108
¤
CZECH
5 5

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: