Download  Print this page

Table Of Continuous Recording Time Based On Model And Battery Type; Tabulka Doby NepfietrÏitého Záznamu Podle Modelu A Typu Baterie - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Preparation
Using the Lithium Ion Battery Pack
Table of continuous recording time based on model and
battery type.
✤ If you close the LCD screen, it switches off and the viewfinder
switches on automatically.
✤ The continuous recording times given in the table above are
approximations.
Actual recording time depends on usage.
Time
Charging
time
Battery
Approx.
SB-LS110
2hr
Approx.
SB-LS220
3hr 30min
Notes
I
The battery pack should be recharged in an environment of
between 32°F (0°C) and 104°F (40°C).
I
The battery pack should never be charged in a room temperature
that is below 32°F (0°C).
I
The life and capacity of the battery pack will be reduced if it is used
in temperatures below 32°F (0°C) or left in temperatures above
104°F (40°C) for a long period, even when it is fully recharged.
I
Do not put the battery pack near any heat source (fire or flames,
for example).
I
Do not disassemble, process, pressure, or heat the Battery Pack.
I
Do not allow the + and - terminals of the battery pack to be short-
circuited. It may cause leakage, heat generation, induce fire and
overheating.
Continuous recording time
LCD ON
VIEWFINDER ON
Approx.
Approx.
1hr 30min
2hr
Approx.
Approx.
3hr 10min
4hr 10min
Pfiíprava
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie
Tabulka doby nepfietrÏitého záznamu odvozené z modelu a typu
baterie
✤ JestliÏe LCD panel sklopíte, monitor se vypne a automaticky
se zapne elektronick˘ hledáãek (EVF).
✤ Údaje o délce nepfietrÏitého záznamu v níÏe uvedené tabulce
jsou pfiibliÏné.
Skuteãná doba záznamu závisí na zpÛsobu pouÏívání kamery.
âas
âas nabíjení
Baterie
LCD MONITOR
cca 1 h 30 min
SB-LS110
cca 2 h
cca 3 h 30
SB-LS220
cca 3 h 10 min
min
Poznámky
I
Baterie by mûla b˘t nabíjena v prostfiedí s teplotou mezi 0°C
(32 °F) a 40°C (104°F).
I
Baterie by nikdy nemûla b˘t nabíjena pfii teplotû niωí neÏ 0°C
(32°F).
I
Îivotnost a kapacita baterie bude pfii dlouhodobém pouÏívání
nebo skladování pfii teplotách pod 0°C (32°F) a nad 40°C (104°F)
sníÏena, i kdyÏ je plnû nabita.
I
Baterii nepokládejte poblíÏ zdrojÛ tepla (napfiíklad radiátorÛ nebo
ohnû).
I
Baterii nerozebírejte a nevystavujte teplu ãi tlaku.
I
ZabraÀte zkratování svorek (+) a (–) baterie. V dÛsledku zkratu by
mohlo dojít k úniku elektrolytu, zahfiívání, pfiehfiátí a vzniku poÏáru.
CZECH
Doba nepfietrÏitého záznamu
HLEDÁâEK
cca 2 h
cca 4 h 10 min
25
25

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

   Related Content for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: