Download  Print this page

Record Search (rec Search); Funkce Record Search (rec Search) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Basic Recording
When a cassette is loaded and the camcorder is left in the STBY
mode for more than 5 minutes without being used, it will switch off
automatically.
To use it again, push the START/STOP button or set the Power
switch to OFF and then back to CAMERA.
This Auto Power off feature is designed to save battery power.

Record Search (REC SEARCH)

✤ You can view a recording using the REC
SEARCH +, -- function in STBY mode.
REC SEARCH -- enables you to play the
recording backwards and
REC SEARCH + enables you to play it
forwards, for as long as you keep each
button pressed down.
✤ If you press the REC SEARCH -- button in
STBY mode, your camcorder will play
in reverse for 3 seconds and return to the
original position automatically.
Note
Mosaic like distortion may appear on the screen while in Record
Search mode.
30
30
Základní metody záznamu
Pokud je videokamera se zaloÏenou kazetou ponechána v
pohotovostním reÏimu (STBY) v neãinnosti déle neÏ 5 minut,
automaticky se vypne.
Chcete-li ji uvést opût do provozu, stisknûte tlaãítko START/STOP
nebo vypínaã kamery pfiepnûte do polohy OFF (vypnuto) a pak zpût
do polohy CAMERA.
Funkce automatického vypínání je urãena k úspofie energie baterie.
Funkce REC SEARCH (vyhledávání)
✤ V pohotovostním reÏimu (STBY) si mÛÏete si
REC SEARCH
✤ JestliÏe v pohotovostním reÏimu (STBY)
REC SEARCH
Poznámka
Pfii pfiehrávání v reÏimu Record Search se mohou v obraze objevit
mozaikové rastry (zkreslení).
prohlédnout záznam pomocí funkce
RECORD SEARCH +, –.
Funkce RECORD SEARCH – umoÏÀuje
pfiehrávání záznamu zpût, funkce RECORD
SEARCH+ slouÏí k pfiehrávání záznamu
vpfied, po celou dobu stisku tlaãítka.
stisknete tlaãítko RECORD SEARCH –, va‰e
kamera pfiehraje zpût poslední 3 sekundy
záznamu a automaticky se vrátí do pÛvodní
pozice.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: