Download  Print this page

Usb Interface; Transferring A Digital Image Through A Usb Connection; System Requirements; Rozhraní Usb - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

USB interface

G Transferring a Digital Image through a USB Connection
✤ You can easily transfer a still image from a MEMORY CARD to
a PC without additional add-on cards via a USB connection.
✤ You can transfer an image to a PC via a USB connection.
✤ If you transfer data to a PC, you need to install the software
(Driver, DVC Media 5.1, Windows Media Player 9.0,
DirectX 9.0a) supplied with the camcorder.

System Requirements

I
CPU : Intel
®
Pentium III™ 450 processor
compatible or better
I
Operating system : Windows
2000/XP
I
RAM : 128 MB or more
I
CD-ROM: 4x CD-ROM drive
I
VIDEO : 65,000-colour or better
video display card
I
Available USB port (V1.1)
I
Hard Disc : 4GB (8GB recommended)
Notes
I
Intel
®
Pentium III™ is a trademark of the Intel Corporation.
I
Windows
®
is a registered trademark of the Microsoft
I
All other brands and names are property of their respective
owners.
I
Operations are not guaranteed for all of the recommended
computer environments mentioned above.
®
98SE/ME/
®
Corporation.
Rozhraní USB
G Pfienos digitálního (statického) obrazu prostfiednictvím
rozhraní USB
✤ Statick˘ obraz mÛÏete snadno pfiená‰et z pamûÈové karty do
PC pfies rozhraní USB, bez nutnosti instalace roz‰ifiující PC
karty.
✤ Obrazová data lze pfiená‰et do PC pfies rozhraní USB.
✤ Chcete-li pfiená‰et data do PC, musíte instalovat software
(ovladaã, editaãní software DVC Media 5.1, pfiehrávaã
Windows Media Player 9.0, multimediální roz‰ífiení DirectX
9.0a) dodávan˘ s videokamerou.
PoÏadavky na systém
I
CPU: kompatibilní s Intel
450 MHz nebo rychlej‰í
I
Operaãní systém: Windows
98/98SE/ME/2000/XP
I
PamûÈ RAM: 128 MB nebo více
I
CD-ROM 4 x nebo rychlej‰í
I
Grafická karta : 65 000 barev nebo lep‰í
I
Dostupné USB rozhraní (V 1.1)
I
Pevn˘ disk: minimálnû 4 GB
(doporuãeno 8 GB).
Poznámky
I
Intel
®
Pentium III™ je ochrannou známkou spoleãnosti Intel
Corporation.
I
Windows
®
je ochrannou známkou spoleãnosti Microsoft
Corporation.
I
V‰echny ostatní znaãky a názvy jsou vlastnictvím sv˘ch fiádn˘ch
vlastníkÛ.
I
Správn˘ prÛbûh ãinnosti není u v‰ech v˘‰e popsan˘ch operaãních
systémÛ zaruãen.
CZECH
®
Pentium III™
®
®
81
81

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: