Download  Print this page

Pb Zoom; Pb Zoom (pfiehrávání Se Zvût‰ením Obrazu) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Playback

PB ZOOM

✤ The PB ZOOM function works in PLAYER mode.
✤ The PB ZOOM function enables you to magnify playback or still
image.
1. Press the PB ZOOM button in playback mode or in
playback still mode.
2. The image is magnified starting from the center of
image and arrows appear which allow you to move
the image in four directions.
3. You can zoom in from 1.2x to 8.0x by moving the
zoom lever.
4. You can move the image in the arrow directions
using the MENU SELECTOR.
5. You can change the arrow direction(vertical,
horizontal) by pushing the MENU SELECTOR.
6. To cancel the PB ZOOM function,
press the PB ZOOM or STOP button.
Notes
I
You cannot apply the PB ZOOM function to pictures which are
being input from an external video source.
I
The PB ZOOM image cannot be imported to your PC from the
camcorder's DV jack.
Pfiehrávání
PB ZOOM (pfiehrávání se zvût‰ením obrazu)
✤ Funkce PB ZOOM; je k dispozici v reÏimu PLAYER.
✤ Funkce umoÏÀuje zvût‰ení pfiehrávan˘ch zábûrÛ nebo fotografií.
1. Bûhem pfiehrávání nebo bûhem zastavení
stisknûte tlaãítko PB ZOOM.
2. Obraz bude smûrem od stfiedu zvût‰en a
zobrazí se ãtyfii ‰ipky, jejichÏ prostfiednictvím
bude moÏno obraz posouvat ãtyfimi smûry.
3. Posuvem páãky transfokátoru lze obraz zvût‰it v
rozsahu 1,2x aÏ 8,0x.
4. Obraz lze pomocí ovladaãe MENU SELECTOR
posouvat ve smûru ‰ipek.
5. Stiskem ovladaãe lze smûr ‰ipky pro pohyb
obrazu zmûnit (svisle, vodorovnû).
6. Chcete-li funkci PB ZOOM ukonãit, stisknûte
tlaãítko PB ZOOM nebo STOP.
Poznámky
I
Funkci PB ZOOM nelze pouÏít na obrazová data pfiivedená z
externího vstupu.
I
Obraz zvût‰en˘ prostfiednictvím PB ZOOM nelze prostfiednictvím
DV v˘stupu pfienést do poãítaãe.
CZECH
77
77

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: