Download  Print this page

Adjusting The Hand Strap; Hand Strap; Attaching The Lens Cover; PfiizpÛsobení PfiídrÏného fiemínku - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Preparation

Adjusting the Hand Strap

It is very important to ensure that the Hand strap has been correctly adjusted
before you begin your recording.
The hand strap enables you to :
-
Hold the camcorder in a stable, comfortable position.
-
Press the Zoom and START/STOP button without having to change the
position of your hand.

Hand strap

a
a. Pull open the Hand
Strap cover and
release the Hand
Strap.
b. Adjust its length
and stick it back
onto the Hand
Strap cover.
c. Close the Hand
Strap cover again.
Shoulder Strap
The Shoulder Strap enables you to carry your
camcorder around in complete safety.
1. Insert the end of strap into the Shoulder Strap
hook on the camcorder.
Insert the other end of strap into ring inside
hand strap.
2. Thread each end into the buckle, adjust the
length of the strap and then pull it tight in the buckle.
Attaching the
Lens Cover
22
22
Pfiíprava
PfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku
Pfied zahájením záznamu je velmi dÛleÏité zkontrolovat správné pfiizpÛsobení
pfiídrÏného fiemínku.
PfiídrÏn˘ fiemínek umoÏÀuje:
-
Pohodné drÏení kamery ve stabilní poloze.
-
Obsluhu tlaãítek Zoom a START/STOP bez nutnosti zmûny polohy ruky.
Pfiipevnûní pfiídrÏného fiemínku
b
c
1
2
a. ZataÏením sejmûte
krycí vrstvu a
uvolnûte pfiídrÏn˘
fiemínek.
b. PfiizpÛsobte jeho
délku a pfiitlaãte jej
zpût na such˘ zip
pokr˘vky.
c. Krycí vrstvu
fiemínku opût
uzavfiete.
Ramenní popruh
Ramenní popruh umoÏÀuje bezpeãné pfiená‰ení
videokamery.
1. Jeden konec popruhu navléknûte do úchytu na
videokamefie. Druh˘ konec navléknûte do
krouÏku uvnitfi pfiídrÏného fiemínku.
2. Oba konce provléknûte skrz pfiezku, nastavte
délku fiemínku a potom jej v pfiezce tûsnû
utáhnûte.
Nasazení krytky objektivu
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: