Download  Print this page

Preparation; How To Use The Remote Control; Battery Installation For The Remote Control; Self Record Using The Remote Control - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Preparation

How to use the Remote Control

Battery Installation for the Remote Control

✤ You need to insert or replace the lithium battery
when :
-
You purchase the camcorder.
-
The remote control doesn't work.
✤ Ensure that you insert the lithium battery correctly,
following the + and - markings.
✤ Be careful not to reverse the polarity of the battery.

Self Record using the Remote Control

When you use the Self Timer function on the remote control,
the recording begins
automatically in 10 seconds.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the SELF TIMER button until the appropriate indicator is
displayed in the LCD.
3. Press the START/STOP button to start the timer.
-
Self Timer starts counting down from 10 with a beep sound
(VP-D323i/D325i/D327i only).
-
In the last one second of the countdown, the beep sound
(VP-D323i/D325i/D327i only) gets faster, then recording starts
automatically.
-
If you want to cancel the Self Timer function before recording,
press the SELF TIMER button.
4. Press START/STOP again when you wish to stop recording.
20
20
Pfiíprava
Jak pouÏívat dálkov˘ ovladaã
Instalace baterie do dálkového ovladaãe
✤ Lithiovou baterii je tfieba vloÏit nebo vymûnit pokud:
-
-
✤ Zkontrolujte, zda jste pfii vládání baterie dodrÏeli
správnou polaritu (+ a – ).
✤ Dbejte, abyste pfii vkládání baterie polaritu
nezamûnili.
START/
STOP
PHOTO
DISPLAY
Záznam sebe sama s pouÏitím dálkového ovladaãe
SELF
ZERO
DATE/
TIMER
MEMORY
TIME
PHOTO
SEARCH
A.DUB
SLOW
X2
Pfii pouÏití funkce Self Timer na dálkovém ovladaãi
zaãne záznam po 10 sekundách automaticky.
Self
F.ADV
Timer
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko SELF TIMER (samospou‰È) a podrÏte jej, dokud
na LCD monitoru nezobrazí pfiíslu‰n˘ symbol.
3. Stiskem tlaãítka START/STOP aktivujte samospou‰È.
-
Samospou‰È zahájí odpoãítávání intervalu zvukov˘m signálem
(pouze model VP-D323i/D325i/D327i).
-
V posledních okamÏicích odpoãítávání se zvukov˘ signál zrychlí
(pouze model VP-D323i/D325i/D327i), poté bude zahájen
záznam.
-
Pokud chcete záznam se samospou‰tí pfieru‰it, stisknûte tlaãítko
SELF TIMER.
4. Pokud chcete záznam ukonãit, stisknûte znovu START/STOP.
Právû jste videokameru zakoupili.
Dálkov˘ ovladaã nefunguje.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: