Download  Print this page

Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book Page 106

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Troubleshooting
✤ If these instructions do not solve your problem, contact your
nearest Samsung authorized service centre.
Symptom
You cannot switch the
Check the battery pack or the AC Power Adapter.
camcorder on.
START/STOP button
Check the POWER switch is set to CAMERA.
does not operate
You have reached the end of the cassette.
Check the record protection tab on the cassette.
while recording.
You have left the camcorder set to STBY for more
The camcorder goes
than 5 minutes without using it.
off automatically.
The battery pack is fully exhausted.
The atmospheric temperature is too low.
The battery pack is
The battery pack has not been charged fully.
quickly exhausted.
The battery pack is completely dead, and cannot be
recharged, Use another battery pack.
When you see a blue
The video heads may be dirty.
screen during
Clean the head with a cleaning tape.
playback.
The contrast between the subject and the background
A vertical strip appears
is too great for the camcorder to operate normally.
on the screen when
Make the background bright to reduce the contrast or
recording a dark
background.
use the BLC function while you are recording brighter.
The Viewfinder lens has not been adjusted.
The image in the
Adjust the viewfinder control lever until the indicators
viewfinder is blurred.
displayed on the viewfinder come into sharp focus.
Auto focus does not
Check the M.FOCUS menu.
work.
Auto focus does not work in the Manual Focus mode.
Play, FF or REW
Check the POWER switch. Set the power switch to PLAYER.
button does not work.
You have reached the beginning or end of the cassette.
When you see a
This is normal operation and it is not a failure or
broken block image
defect.
during the RECORD
SEARCH.
106
106
Explanation/Solution
Vyhledávání závad
✤ Pokud následující pokyny nepovedou k odstranûní poruchy, spojte se
nejbliωím autorizovan˘m servisním stfiediskem firmy Samsung.
Pfiíznak
Kameru nelze
Zkontrolujte baterii nebo síÈov˘ adaptér.
zapnout.
Zkontrolujte, zda je hlavní vypínaã kamery v poloze
CAMERA.
Pfii záznamu nefunguje
Dosáhli jste konce kazety.
tlaãítko START/STOP.
Zkontrolujte, zda není kazeta zaji‰tûna proti
náhodnému vymazání.
Kameru jste ponechali po dobu více neÏ 5 minut
Kamera se
neãinnou v reÏimu STBY.
automaticky vypíná.
Baterie je zcela vybita.
Teplota okolního prostfiedí je pfiíli‰ nízká.
Baterie se rychle
Baterie nebyla úplnû nabita.
vybíjí.
Baterie je u konce své Ïivotnosti a nelze ji nabít.
PouÏijte jinou.
Pfii pfiehrávání se
Video hlavy mohou b˘t zneãi‰tûny.
zobrazuje modrá
PouÏijte ãistící kazetu.
plocha.
Kontrast mezi objektem a pozadím je pfiíli‰ velk˘ na
Pfii záznamu scény s
to, aby kamera fungovala normálnû.
tmav˘m pozadím se
Zesvûtlete pozadí sníÏením kontrastu nebo pouÏijte
objevuje svisl˘ pruh.
funkci BLC.
Obrázek v hledáãku je
Hledáãek nebyl správnû nastaven.
rozostfien.
Zaostfiovací páãkou nastavte hledáãek tak, aby byly
obrysy indikátorÛ zobrazen˘ch v hledáãku ostré.
Zkontrolujte nabídku M.FOCUS.
Nefunguje
V reÏimu Manual Focus není automatické ostfiení
automatické ostfiení.
dostupné.
Zkontrolujte polohu vypínaãe POWER. Nastavte jej
Tlaãítko Play, FF
do polohy PLAYER.
nebo REW nefungují.
Dosáhli jste zaãátku nebo konce kazety.
Bûhem vyhledávání
Tento jev je zcela normální, nejedná o poruchu ani
závadu.
(REC SEARCH) se
obraz ãásteãnû
rozpadá.
CZECH
Vysvûtlení / ¤e‰ení

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: