Download  Print this page

Getting To Know Your Camcorder; Features; Seznámení S Va‰í Videokamerou; Vlastnosti - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Getting to Know Your Camcorder

Features

MULTI OSD LANGUAGE
You can select the desired OSD Language among English, French, German,
Spanish, Italian, Polish and Dutch.
Digital data transfer function with IEEE1394
By incorporating the IEEE 1394 (i.LINK™ : i.LINK is a serial data transfer
protocol and interconnectivity system, used to transmit DV data) high speed
data transport port, both moving and still images can be transferred to a PC,
making it possible to produce or edit various images.
USB interface for digital image data transfer
You can transfer images to a PC using the USB interface without an add-on
card.
PHOTO
The PHOTO function lets you capture an object as a still along with sound,
while in Camera mode.
900x Digital zoom
Allows you to magnify an image up to 900 times its original size.
Colour TFT LCD
A high-resolution colour TFT LCD gives you clean, sharp images as well as
the ability to review your recordings immediately.
Digital Image Stabilizer (DIS)
The DIS compensates for any handshake, reducing unstable images
particularly at high magnification.
Various digital effects
The DSE (Digital Special Effects) allows you to give your films a special look
by adding various special effects.
Back Light Compensation (BLC)
The BLC function compensates for the bright background behind a subject
you're recording.
Program AE
The Program AE enables you to alter the shutter speed and aperture to suit
the type of scene/action to be filmed.
NIGHT CAPTURE
The NIGHT CAPTURE function enables you to record a subject in a dark
place.
Digital Still Camera function
I
Using Memory Card, you can easily record and playback standard still
images.
I
You can transfer standard still images on the Memory Card to your PC
using the USB interface.
MPEG Recording
MPEG recording makes it possible to record video onto a Memory Card.
MULTI MEMORY CARD SLOT (VP-D325(i)/D327(i) only)
Multi Memory Card Slot is able to use the Memory Stick, the MMC and the
SD.
Seznámení s va‰í videokamerou

Vlastnosti

JAZYK ÚDAJÒ OSD
Jako jazyk údajÛ OSD lze pouÏít angliãtinu, francouz‰tinu, nûmãinu,
‰panûl‰tinu, ital‰tinu, pol‰tinu a holand‰tinu.
Funkce pfienosu dat pfies rozhraní IEEE 1394
Zabudováním rychlého portu rozhraní IEEE 1394 (i.LINK
sériového pfienosu dat a propojovací systém pouÏívan˘ k pfiená‰ení DV dat)
mohou b˘t pohyblivé zábûry nebo statické obrázky rychle pfieneseny do PC,
kde je moÏná jejich tvorba a editace.
USB rozhraní pro pfienos digitálních obrázkÛ
Prostfiednictvím portu USB mÛÏete pfiená‰et statické obrázky a krátké
videoklipy do PC bez roz‰ifiující karty.
PHOTO
Funkce PHOTO umoÏÀuje zachytit objekt jako statick˘ obrázek (fotografii) se
zvukem v reÏimu Camera.
900-násobn˘ digitální transfokátor (zoom)
UmoÏÀuje zvût‰it pÛvodní objekt aÏ 900krát.
Barevn˘ TFT LCD monitor
Barevn˘ TFT LCD monitor s vysok˘m rozli‰ením poskytuje zfietelné a ostré
zobrazení a moÏnost okamÏité kontroly va‰eho záznamu.
Digitální stabilizátor obrazu (DIS)
Digitální stabilizátor obrazu kompenzuje jakékoliv chvûní rukou, omezuje
roztfiesení obrazu zvlá‰tû pfii velkém zvût‰ení.
RÛzné digitální efekty
Funkce DSE (speciální digitální efekty) umoÏÀují obohacení Va‰ich filmÛ
nejrÛznûj‰ími speciálními efekty.
Kompenzace protisvûtla (BLC)
Funkce kompenzace protisvûtla (BLC) kompenzuje vliv jasného pozadí za
sníman˘m objektem.
Program AE
Program AE vám umoÏÀuje mûnit rychlost závûrky a clonu v závislosti na
charakteru a podmínkách natáãené scény/akce.
Funkce NIGHT CAPTURE
NIGHT CAPTURE umoÏÀuje pofiizování záznamu v tmavém prostfiedí.
Funkce Digitální fotoaparát (Digital Still Camera)
I
Prostfiednictvím karty Memory Stisk mÛÏete snadno pofiizovat a prohlíÏet
standardní statické fotografie.
I
Fotografie uloÏené na kartû Memory Stisk lze prostfiednictvím rozhraní
USB pfiená‰et do PC.
Záznam ve formátu MPEG
Zábûry ve formátu MPEG lze ukládat na pamûÈovou kartu.
UNIVERZÁLNÍ SLOT NA PAMùËOVOU KARTU
(pouze model VP-D325(i)/D327(i))
Univerzální slot lze pouÏít pro pamûÈové karty typu Memory
MMC a SD.
CZECH
je protokol
Stick
,
11
11

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: