Download  Print this page

Viewing Still Images; To View A Single Image; To View A Slide Show; ProhlíÏení Fotografií - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Viewing Still images

✤ You can playback and view still images recorded on the Memory
Card.
✤ There are 3 ways to view recorded images.
I
Single : To view an image frame by frame.
I
Slide show : To view all images automatically and in
consecutive order.
I
Multi display : To view 6 images at once.

To view a Single image

1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
I
The last recorded image appears.
-
If there are no recorded images on the Memory Card,
NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4! and
will display on the screen.
3. Using the
(FWD) and
search for the desired still image.
I
To view the next image : press the
button.
I
To view the previous image : press the
(REV) button.
I
Pressing
(FWD) when you are on the last
image will take you to the first image and
pressing
(REV) when you are on the first
image will take you to the last image.
I
Keep pressing
(FWD) or
quickly.

To view a slide show

1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
I
The last recorded image appears.
3. Press the
(S.SHOW) button.
I
All images will be played back consecutively for 3~4 seconds
each.
4. To stop the slide show, press the
(REV) buttons,
(FWD)
(REV) to search for an image
(S.SHOW) button again.
ReÏim digitálního fotoaparátu
ProhlíÏení fotografií
✤ Statické snímky uloÏené na pamûÈové kartû lze pfiehrávat a
prohlíÏet.
✤ ProhlíÏení lze uskuteãnit tfiemi zpÛsoby:
I
Jednotlivû: postupné prohlíÏení snímku za snímkem.
I
V sekvenci: automatické prohlíÏení v‰ech snímkÛ v pofiadí.
I
Vícenásobné (multi) zobrazení: souãasné zobrazení 6 snímkÛ.
ProhlíÏení jednotliv˘ch snímkÛ
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
I
Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
-
Pokud na pamûÈové kartû nejsou uloÏeny Ïádné snímky,
zobrazí se nápis "NO STORED PHOTO!" nebo "NO
STORED MPEG4!" a symbol
3. PoÏadovan˘ statick˘ snímek vyhledejte tlaãítky
(REV).
I
Následující snímek se zobrazí stiskem tlaãítka
(FWD).
I
Pfiedchozí snímek se zobrazí stiskem tlaãítka
(REV).
I
Stiskem tlaãítka
prohlíÏení posledního snímku pfiesunete na
snímek první, stiskem tlaãítka
bûhem prohlíÏení prvního snímku pfiesunete
na snímek poslední.
I
PfiidrÏením tlaãítek
(FWD) nebo
rychlé vyhledávání.
ProhlíÏení snímkÛ v sekvenci
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
I
Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
3. Stisknûte tlaãítko
(S.SHOW).
I
V intervalu 3 - 4 sekund budou postupnû pfiehrány v‰echny
snímky.
4. Pfiehrávání sekvence zastavíte dal‰ím stiskem tlaãítka
(S.SHOW).
CZECH
.
(FWD) a
(FWD) se bûhem
(REV) se
(REV) lze uskuteãnit
91
91

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: