Download  Print this page

Copying Still Images From A Cassette To Memory Card; Kopírování Fotografií Z Kazety Na PamûÈovou Kartu - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Copying still images from a cassette to Memory Card

✤ You can copy still images recorded with PHOTO function on a
cassette onto a Memory Card.
✤ Rewind the TAPE to the point which you wants.
1. Set the power switch to the PLAYER mode.
2. Press the MENU button.
3. Move the MENU SELECTOR to highlight A/V and
push the MENU SELECTOR.
I
The submenu will appear.
4. Move the MENU SELECTOR to highlight PHOTO
COPY and push the MENU SELECTOR.
I
All still images that recorded on a cassette will
be copied to a Memory Card.
5. The camcorder automatically performs the photo
search to find still images and copying starts.
6. Press
(STOP) button to stop copying.
I
Copying stops when the cassette is finished or Memory Card is
full.
ReÏim digitálního fotoaparátu
Kopírování fotografií z kazety na pamûÈovou kartu
✤ Pomocí funkce PHOTO lze fotografie z kazety kopírovat na
pamûÈovou kartu.
✤ Kazetu pûeviÀte na poÏadované místo.
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
REC MODE
MEMORY
PHOTO SEARCH
VIEWER
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
12
SOUND1
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
1. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
3. Otáãením MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku A/V a ovladaã stisknûte.
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
4. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku PHOTO COPY a ovladaã stisknûte.
I
Na pamûÈovou kartu budou zkopírovány
v‰echny fotografie zaznamenané na kazetû.
5. Videokamera fotografie automaticky vyhledá a
zahájí jejich kopírování.
6. Kopírování ukonãíte stiskem tlaãítka
I
Po zkopírování v‰ech fotografií z kazety
nebo po zaplnûní karty se kopírování samo
ukonãí.
CZECH
(STOP).
93
93

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: