Download  Print this page

Zooming In And Out; Tele Macro; Transfokace K Objektu A Od Objektu; Tele Macro (makro Zábûr) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording

Zooming In and Out

✤ Zooming is a recording technique that lets
you change the size of the subject in a
scene.
For more professional looking recordings, do
not use the zoom function too often.
✤ You can zoom using variable zoom speeds.
✤ Use these features for different shots.
Please note that over-use of the zoom feature can lead
to unprofessional looking results and a reduction of
battery usage time.
1. Move the zoom lever slightly for a gradual
zoom, move it further for a high-speed zoom.
Your zooming is monitored on the OSD.
2. T(Telephoto) side: Subject appears closer.
3. W(Wide angle) side: Subject appears farther
away.
I
You can record a subject that is about
10mm (about 0.5 inch) away from the lens surface
in the WIDE position.

Tele MACRO

✤ Tele Macro Function works in both CAMERA
and M.REC mode.
✤ Effective focal distance in MACRO mode is
50 cm (19.7 inches) ~ 100 cm (39.4 inches).
1. Press the MACRO button.
I
MACRO Icon (
) will be displayed.
2. If you want to cancel the Tele Macro function,
press the MACRO button again.
Notes
I
When recording in MACRO Mode, the FOCUS speed
may be slow.
I
When you operate the ZOOM function in the TELE MACRO
mode, then the recording subject may be out of focus.
I
Use a tripod to prevent hand shake in the MACRO mode.
I
Avoid shadows when recording in the MACRO mode.
I
As the distance to the subject decreases, focusing area
narrows.
I
When you can not get proper focus, use the Zoom Lever.
Pokroãilé metody záznamu

Transfokace k objektu a od objektu

1-1
1-2
TELE
WIDE
STBY
0 : 2 3 : 4 7
I
Pokud nelze dosáhnout lep‰ího zaostfiení, pouÏijte páãku transfokátoru.
✤ Transfokace (zmûna ohniskové délky objektivu)
je zpÛsob záznamu, kter˘ vám umoÏÀuje mûnit
velikost objektu v obrazovém poli. Chcete-li, aby
va‰e zábûry vypadaly profesionálnû,
nepouÏívejte transfokaci pfiíli‰ ãasto.
✤ Transfokaci lze provádût rÛznou rychlostí.
✤ Funkci pouÏijte pro rÛzné zábûry. NezapomeÀte prosím,
Ïe pfiíli‰ ãasté pouÏívání transfokace mÛÏe vést k
neprofesionálním v˘sledkÛm a ke zkrácení provozní doby
kamery pfii napájení z akumulátorové baterie.
1. Pfii pomalém pohybu páãky transfokátoru bude
zmûna ohniska bude pozvolnûj‰í, pfii vût‰í v˘chylce
do krajní polohy bude zmûna ohniska rychlej‰í.
ÚroveÀ transfokace se zobrazuje mezi údaji OSD.
2. Strana T (Teleobjektiv): Pfiedmûty se jeví blíÏe ke
kamefie.
3. Strana W (·irokoúhl˘ objektiv): Pfiedmûty se jeví
dále od kamery.
I
V poloze WIDE mÛÏete snímat pfiedmûty ze
vzdálenosti pfiibliÏnû 10 mm od objektivu.
Tele MACRO
Funkce Tele Macro je k dispozici v reÏimech
CAMERA a M. REC.
Efektivní ohnisková vzdálenost v reÏimu MACRO
je 50 ~ 100 cm.
1. Stisknûte tlaãítko MACRO.
I
Zobrazí se ikona MACRO (
2. Pokud chcete funkci Tele Macro pfieru‰it, stisknûte
znovu tlaãítko MACRO.
Poznámky
I
Pfii záznamu v reÏimu MACRO mÛÏe b˘t rychlost
ostfiení sníÏena.
I
Pfii transfokaci v reÏimu TELE MACRO mÛÏe b˘t
sníman˘ zábûr rozostfien.
I
Pfii záznamu v reÏimu TELE MACRO pouÏívejte stativ,
aby nedocházelo ke chvûní zábûru.
I
Pfii záznamu v reÏimu TELE MACRO se vyhnûte stínÛm.
I
Se sniÏující se vzdáleností objektu se zuÏuje rozsah
ostfiení.
CZECH
).
47
47

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: