Download  Print this page

Wind Cut; Wind Cut (potlaãení Hluku ZpÛsobeného Vûtrem) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G WIND CUT
✤ The WIND CUT function works in CAMERA and PLAYER
(Audio dubbing) modes.
✤ The WIND CUT function minimizes wind noise or other noise
while recording.
-
When the wind cut is on, some low sounds are eliminated
along with the sound of the wind.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
3. Move the MENU SELECTOR to highlight A/V and
push the MENU SELECTOR.
4. Select WIND CUT from submenu.
5. This feature toggles ON/OFF each time you push
the MENU SELECTOR.
I
is shown in the display when you turn the
WIND CUT on.
6. To exit, press the MENU button.
Notes
I
Make sure WIND CUT is set to off when you want the microphone
to be as sensitive as possible.
I
Use the WIND CUT when recording in windy places such as the
beach or near buildings.
54
54
Pokroãilé metody záznamu
G WIND CUT (Potlaãení hluku zpÛsobeného vûtrem)
✤ Funkce WIND CUT je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER (dabování zvukového doprovodu).
✤ Funkce WIND CUT minimalizuje pfii záznamu hluk zpÛsoben˘
vûtrem nebo dal‰í typy hlukÛ.
-
Pfii zapnuté funkci WIND CUT jsou souãasnû s hlukem vûtru
odfiltrovány i nûkteré hluboké tóny.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
REC MODE
MEMORY
PHOTO SEARCH
VIEWER
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT

WIND CUT

PB DSE
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
SOUND1
WIND CUT
PB DSE
Poznámky
I
Pokud chcete vyuÏít citlivost mikrofonu na maximum, funkci WIND
CUT vyfiaìte.
I
Funkci WIND CUT pouÏijte pfii záznamu v prostfiedí s vy‰‰ím
proudûní vûtru (napfi. na pláÏi ãi poblíÏ budov).
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku A/V a ovladaã stisknûte.
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku WIND CUT.
5. Tato funkce se kaÏd˘m stiskem ovladaãe stfiídavû
zapíná/vypíná (ON/OFF).
I
Pfii aktivaci funkce WIND CUT se na monitoru
zobrazí symbol
.
6. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: