Download  Print this page

Pb Dse (playback Digital Special Effects); Pb Dse (pfiehrávání S Digitálními Efekty) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Playback

PB DSE (Playback Digital Special Effects)

✤ The PB DSE function works in PLAYER mode.
✤ The PB DSE function enables you to apply Digital Special Effects
(DSE) to tape playback or still images.
1. Set the camcorder to the PLAYER mode and then
play back a tape.
2. Press the MENU button and move the MENU
SELECTOR to highlight A/V.
3. Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
4. Select PB DSE from the sub-menu and push the
MENU SELECTOR.
5. Push the MENU SELECTOR to enter the sub-
menu.
6. Select PB DSE item (off, mirror, mosaic) from the
sub-menu and push the MENU SELECTOR.
7. To exit, press the MENU button.
8. To cancel the PB DSE function, set the PB DSE to
off or press the STOP button.
Notes
I
You cannot apply the PB DSE function to pictures which are being
input from an external source.
I
Once you modify an image using the PB DSE function, it cannot
be imported to your PC from the camcorder's DV jack.
76
76
Pfiehrávání
PB DSE (Pfiehrávání s digitálními efekty)
✤ Funkce PB DSE je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
✤ Funkce PB DSE umoÏÀuje pouÏití speciálních digitálních efektÛ
(DSE) na pfiehrávané zábûry nebo statické snímky (fotografie).
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
REC MODE
MEMORY
PHOTO SEARCH
VIEWER
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
SOUND1
WIND CUT
PB DSE
PLAYER MODE
A / V SET
PB DSE
OFF
MIRROR
MOSAIC
Poznámky
I
Funkce PB DSE nelze pouÏít na obrazová data pfiivedená z
externího vstupu.
I
Snímek upraven˘ digitálními efekty nelze prostfiednictvím DV
v˘stupu pfienést do poãítaãe.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER a
poté spusÈte pfiehrávání.
2. Stisknûte tlaãítko MENU a otáãením ovladaãe
MENU SELECTOR zv˘raznûte poloÏku A/V.
3. Stiskem ovladaãe MENU SELECTOR vyvolejte
vedlej‰í nabídku.
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku PB DSE a
ovladaã stisknûte.
5. Stiskem ovladaãe MENU SELECTOR vyvolejte
vedlej‰í nabídku.
6. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku PB DSE (off,
mirror, mosaic) a ovladaã stisknûte.
7. Nabídku opusÈte tlaãítkem MENU.
8. Chcete-li funkce PB DSE pfieru‰it, pfiepnûte
poloÏku PB DSE na "off" nebo stisknûte tlaãítko
STOP.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: