Download  Print this page

Index; Rejst ¤ Ík - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

INDEX

- A -
Accessories ................................ 12
AF/MF ........................................ 62
Audio dubbing ............................ 65
AUDIO MODE ............................ 53
AV IN/OUT ..................................78
- B -
Battery Pack .............................. 24
BEEP SOUND .......................... 41
BLC ............................................ 63
- C -
Cassette .................................... 27
Cleaning .................................. 102
CLOCK SET .............................. 39
Connecting ................................ 72
- D -
DATE/TIME ................................ 55
DC Cable .................................. 23
Deleting ...................................... 97
DEMONSTRATION .................. 43
DIS ............................................ 49
DSE ............................................ 50
DV ........................................79, 80
- E -
EASY Mode .............................. 61
EXPOSURE .............................. 59
- F -
Fade .......................................... 64
Formatting .................................. 97
Frame advance .......................... 73
Functions buttons ...................... 14
- H -
Hand Strap ................................ 22
- I -
IEEE1394 .................................. 79
- L -
LCD ...................................... 31, 32
108
108
- M -
Memory Card ..............................85
Memory Stick ............................ 84
MPEG RECORDING .................. 98
MPEG SIZE ................................ 99
- O -
OSD .................................... 18, 19
- P -
PB DSE ...................................... 76
PHOTO copy .............................. 93
PHOTO quality .......................... 88
PHOTO SEARCH ...................... 67
PROGRAM AE .......................... 44
Protection .................................. 95
- Q -
Quick Menu ................................ 57
- R -
REC MODE .............................. 52
REC Search .............................. 30
Remote control .................... 17, 20
- S -
SHUTTER SPEED .................... 58
Sound ........................................ 35
Speaker ...................................... 35
Still images ................................ 91
- T -
Tele MACRO .............................. 47
TV DISPLAY .............................. 56
- U -
USB ............................................ 81
- V -
Viewfinder ............................ 32, 33
- W -
WHT. BALANCE ........................ 46
WIND CUT ................................ 54
WL. REMOTE ............................ 30
- Z -
ZERO MEMORY ........................ 75
Zoom .................................... 47, 48
REJST¤ÍK
- A -
Akumulátor ...................................24
Audio dabing ...............................65
Automatické ostfiení/ruãní AF/MF ...62
AV IN/OUT....................................78
- C -
âi‰tûní ........................................102
- D -
Dálkov˘ ovladaã ....................17, 20
DATUM/âAS ...............................55
DEMO reÏim ................................43
Digitální efekty (DSE) ..................50
Digitální stabilizátor obrazu (DIS) .49
DV ........................................79, 80
\
- E -
EXPOSURE (rychlost závûrky)....59
- F -
Fade (Rozetmívání a zatmívání)...64
Formátování..................................97
Funkãní tlaãítka ............................14
- H -
Hledáãek .................................32, 33
- I -
IEEE1394......................................79
- K -
Kazeta ..........................................27
Kompenzace protisvûtla (BLC) ...63
Krokování po snímcích ................73
- L -
LCD monitor ..........................31, 32
- M -
Mazání...........................................96
- N -
Napájecí DC kabel ........................23
Nastavení hodin (CLOCK SET) ..39
- O -
Ochrana ........................................95
OSD .......................................18, 19
CZECH
- P -
PamûÈová karta Memory Stick ..84, 85
PHOTO kopírování .......................93
PHOTO kvalita..............................88
PHOTO SEARCH .......................67
PROGRAM AE ............................44
Protihlukov˘ filtr (WIND CUT) ......54
Pfiehrávání s efekty DSE ..............76
PfiídrÏn˘ fiemínek ..........................22
Pfiipojení........................................72
Pfiíslu‰enství..................................12
- Q -
Quick Menu (rychlá nabídka) ......57
- R -
REC SEARCH (vyhledávání) ......30
Reproduktor .................................35
ReÏim AUDIO ..............................53
ReÏim EASY ................................61
ReÏim REC ..................................52
ReÏim REC Search ......................30
- R -
SHUTTER (Rychlost závûrky) ....58
Statické snímky.............................91
- T -
Tele MACRO ................................47
TV DISPLAY.................................56
- U -
USB...............................................81
- V -
Velikost souboru MPEG...............99
VyváÏení bílé (WHT. BALANCE) .46
- Z -
Záznam ve formátu MPEG ..........98
ZERO MEMORY ..........................76
Zoom.......................................47, 48
Zvuk .............................................35
Zvukové znamení (BEEP) ...........41

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: